برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: دفتر امور بانوان و خانواده استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل به کارگروه اشتغال و کارگروه امور بانوان استانداری مازندران


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی استان.
- بررسی موقعیت اقتصادی و اجتماعی کار زنان در بخش دولتی.
- بررسی شرایط اجتماعی کار در ادارات دولتی استان.
- بررسی امکان ارتقای شغلی و موانع آن در ادارات دولتی استان.
- بررسی تاثیرات اشتغال زنان بر خانواده.
- بررسی تاثیرات اشتغال زنان بر سلامت روحی و جسمی آنان.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: جهت گردآوری اطلاعات، دراین پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان رسمی و پیمانی شاغل در بخش دولتی استان مازندران است که بر اساس آمار اداره آمار و منابع انسانی استانداری تعداد آنها در دستگاههای مشمول بودجه استانی 21088 نفر می باشد که 20041 نفر از آنها از فرهنگیان استان می باشند که از تحلیل خارج شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که از میان ادارات استان ادارات کل در نظر گرفته شده و نمونه گیری در هر اداره بر اساس تعداد کارمندان زن آن اداره یا سازمان بوده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل 250 نفر است که برای تعیین آن از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی استفاده شده است.
نتایج طرح
: به طور کلی 2.39 درصد از پاسخگویان فقدان علاقه و شوق، 6.45درصد عدم تامین اقتصادی، 6.53 درصد عدم حمایت اجتماعی، 4.40 درصد عدم امنیت اجتماعی، 4.36 درصد تعارض با نقش خانه داری و 8.40 درصد ناامیدی از پیشرفت را به عنوان مشکل اشتغال زنان در بخش دولتی عنوان کردند. 6.75 درصد از پاسخگویان معتقدند به نظر زنان در تصمیم سازیها اهمیتی داده نمی شود. 4.64 درصد معتقدند نسبت به توانایی زنان در محل کار نگرش منفی وجود دارد. 2.75 درصد معتقدند نگاه ابزاری به زنان در محل کار وجود دارد و 70 درصد نیز معتقدند مدیران به تخصص زنان باور ندارند. 80 درصد معتقدند به عنوان یک زن امکان کسب پست مدیریتی برای آنان وجود ندارد. 6.89 درصد از پاسخگویان علت عدم پیشرفت و ارتقا شغلی خود را نبود برنامه ریزی در سطح کشور می دانند. 6.23 درصد تاثیر منفی بر روابط جنسی با همسرانشان 6.17 درصد تاثیر منفی بر روابط کلامی 2.19 درصد تاثیر منفی بر روابط عاطفی با همسرانشان را نتیجه اشتغال در بیرون از منزل عنوان کردند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):