برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بررسی علل شکایات کارکنان در مراجع حل اختلاف قانون کار استان مازندران در سال 1386گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
حسنی علی جان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: سازمان کار و امور اجتماعی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی نوع شکایات وارده به سازمان کار و امور اجتماعی.
مقایسه شکایات در مشاغل مختلف در استان.
تفکیک شهر های نمونه بر اساس نوع شکایات.
مقایسه هیات حل اختلاف و هیات تشخیص در نقاط مختلف.
بررسی نتیجه شکایات به تفکیک نوع شکایات مطرح شده.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این پژوهش از روش تحلیل ثانویه برای انجام تحقیق استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات و آمارهای مربوط به شاکیان از کار کارگاههای استان مازندران از اداره کار و امور اجتماعی استان اخذ شد و تحلیل مجدد بر روی آنها انجام شد. در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شده است.
نتایج طرح
: بیشتر شاکیان و کسانی که دارای پرونده در هیات حل اختلاف از گروه شغلی هستند کارگرانند که %62 را در بر می گیرد. در توزیع شاکیان در فعالیتهای عمده اقتصادی، سایر خدمات عمومی اجتماعی و شخصی با %47 بیشترین فراوانی را داشته است. توزیع شاکیان بر حسب میزان سواد، دیپلم بیش از %24 بیشترین فراوانی را داشته است. بیشترین فراوانی در توزیع شاکیان بر حسب گروههای سنی در گروه سنی 24-20 سال و 29-25 سال می باشد. که هر دو مورد با %23 بیشترین میزان فراوانی در توزیع شاکیان بر حسب سابقه کار کلی در 5 سال و کمتر و 9-5 سال با %27 و %29 می باشد. بیشترین میزان فراوانی توزیع شاکیان بر حسب سابقه کار در آخرین کارگاه در گروه 5 سال و کمتر و 9-5 سال، بترتیب با %28 و %21 می باشد. بیشترین میزان فراوانی در توزیع شاکیان بر حسب آخرین دستمزد کمتر از 2196000 ریال و 2500000-2196000 ریال که هر کدام با %42 و %27 می باشند. بیشترین میزان فراوانی شاکی در توزیع شاکیان بر حسب مالکیت کارگاه از آن ادارات خصوصی با بیش از %65 است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):