برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل بروز حوادث ناشی از کار در کارگاههای استان مازندران در سال 1386گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: سازمان کار و امور اجتماعی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل به کارگاه های حادثه خیز
ـ برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در کارگاه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی عوامل موثر بر حوادث شغلی در کارگاههای استان مازندران.
بررسی انواع و میزان حوادث شغلی.
بررسی ویژگیهای فردی حادثه دیدگان.
بررسی نتایج حوادث کاری در کارگاههای استان در سال 1386.
بررسی مشخصات واحد محل حادثه.
بررسی علل وقوع حوادث.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این پژوهش از روش تحلیل ثانویه برای انجام تحقیق استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات و آمارهای مربوط به فرم های ارزیابی حوادث که توسط بازرسان و کارشناسان حوادث سازمان کار و امور اجتماعی استان در سال 1386 جمع آوری شده بود از اداره کار و امور اجتماعی استان اخذ و استخراج شده و مورد بررسی و تحلیل مجدد قرار گرفت. در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شده است.
نتایج طرح
: نتایج تحقیق نشان داد مردان متاهل و گروه سنی 21 تا 30 سال آسیب پذیرترین گروه از نظر حوادث کاری هستند. بیشتر حوادث در فصل بهار و تابستان به وقوع پیوسته است. 72 درصد حوادث در سطح تحصیلات زیر دیپلم اتفاق افتاده است. بیش از نیمی از حادثه دیدگان بیمه بوده و کمتر از 1 سال سابقه کار داشته اند. 68. 8 درصد از حادثه دیدگان، کارگر بوده اند. 72. 5 درصد حادثه دیدگان در نوبت کاری اول (صبح) رخ داده است. 11. 5 درصد حادثه دیدگان در اثر حادثه فوت شدند. بیشتر حوادث در ناحیه دست اتفاق افتاده است. 75. 7 درصد کارگاههایی که حادثه در آن اتفاق افتاده فاقد کمیته بوده اند. 99. 2 درصد کارگاههایی که در آن حادثه رخ داده، مالکیت خصوصی داشتند. حوزه فعالیت 68. 8 درصد از حادثه دیدگان، صنعت بوده است که اکثریت آنها در صنایع ساختمانی فعال هستند. 42. 2 درصد حوادث به علت عمل ناایمن کارگر به وجود آمده اند. در این میان نیمی از حوادث به علت سهل انگاری و بی احتیاطی کارگر رخ داده اند. 49. 1 درصد حوادث به علت عدم نظارت کارفرما به وجود آمده اند که مهمترین عامل وقوع حادثه در این زمینه عدم نظارت کافی کارفرما بر کار کارگران (53. 3 درصد) حایز اهمیت است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):