برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت اشتغال معلولین در استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
مرادی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - سنجش تاثیر توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت اشتغال معلولین.
- تعیین میزان فراوانی بیکاری بین افراد معلول 45-15 ساله، تعیین تعداد افراد معلول شاغل شده همین سن،ارتباط بین سن، جنس، میزان تحصیلات و نوع معلولیت این افراد با اشتغال آنان.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: نوع مطالعه پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه معلولین 45- 15 ساله روستاهای شهرستان بهشهر در سال 86 به تعداد (810 نفر) بوده است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه ساخته شده توسط محقق بوده که در 4 بخش اطلاعات دموگرافیک،وضعیت نیاز یا عدم نیاز فرد به توانخشی،نوع خدمات مورد نیاز فرد معلول، شغل و چگونگی ایجاد آن تدوین شده بود. پرسش نامه طراحی شده پس از تعیین روایی مورد استفاده قرار گرفت. (با توجه به اینکه پرسش نامه از طریق برنامه نرم افزاری CBR تکمیل شد نیازی به سنجش پایایی نداشت زیرا هرچه را که مشخص می کرد در موقعیت های مختلف ثابت بود).
پس از تکمیل پرسش نامه ها،نمره گذاری سوالات، استخراج آن ها و در نهایت با استفاده از نرم افزار
SPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت و از آزمون های کااسکوئر و مک نمار استفاده گردید.
نتایج طرح
: یافته های این پژوهش نشان می دهد توانبخشی مبتنی بر جامعه موجب اشتغال افراد معلول 45 – 15 ساله شده بود. ویژگی های جمعیت شناسی افراد معلول 45 -15 ساله با وضعیت اشتغال آنان ارتباط معناداری داشت. مردان معلول بیشتر از زنان معلول شاغل شده بودند. درصد افراد شاغل در رده سنی 40–30 سال بیشتر بود. نوع معلولیت افراد معلول 45-15 سال با وضعیت اشتغال آنان ارتباط معناداری داشت و معلولین جسمی حرکتی بیشتر شاغل شده و افراد با اختلال روانی بیکار بودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):