برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ویژگیهای شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادین مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
حسنی علی جان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما
ـ ارائه دستورالعمل راهکارهای معنوی مقابله با درد به مراکز ترک اعتیاد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی ویژگیهای شخصیتی معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد.
- بررسی راهکارهای مقابله با درد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد.
- بررسی ویژگیهای شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: روش انجام پژوهش با توجه به موضوع و اهداف آن از نوع همبستگی است. جامعه آماری که در این پژوهش مد نظر است شامل کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در استان مازندران می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 54 نفر از معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان ترک اعتیاد استان مازندران بودند که از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. بدین ترتیب که از بین شهرستانهای استان مازندران که مراکز ترک اعتیاد دارند. شهرستان ساری به صورت تصادفی انتخاب شد از مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری دو مرکز ترک اعتیاد به صورت تصادفی انتخاب و از بین مراجعان به مراکز 60 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
آزمون شخصیتی نئو
(FFT-NEO) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای درد بر روی 54 نفر نمونه انتخاب شده و اجرا گردید.
نتایج طرح
: یافته های این پژوهش نشان می دهد که افراد معتاد در شاخص شخصیتی روان نژند (روان رنجور) نمرات بیشتری را نسبت به شاخصهای برون گرایی، بازبودن تجربه، توافق و وجدانی بودن کسب کردند افراد معتاد با ویژگی شخصیت روان رنجور در مواجهه با درد (علایم ترک مصرف) از راهکار فاجعه آفرینی بیشترین استفاده و از راهکار دعا و امیدواری کمترین استفاده را می کنند. البته میزان استفاده تز راهکارهای مقایله با درد بر حسب ویژگی های شخصیتی معتادان متغیر است.
نتایج آماری نشان می دهد که بین شاخص روان رنجوری (روان نژندی) و فاجعه آفرینی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین بین شاخصهای روان رنجوری (رواننژندی) و توجه برگردانی، گفتگو با خود دعا و امیدواری رابطه منفی ولی معنی دار بوده یعنی معتادین روان رنجور از این مکانیسم کمتر استفاده کردند.
هیچکدام از متغیرهای راهکار مقابله با درد در صفت شخصیتی برونگرایی معنی دار نبوده و همبستگی وجود ندارد. متغیرهای نادیده انگاشتن درد دعا و امیدواری، گفتگو با خود بعنوان راهکارهای مقابله با درد در صفت شخصیتی باز بودن به تجربه معنی دارد و بکارگیری شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):