برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آلودگی هوای شهر اراک از نظر میزان SO2 و چگونگی ساخت و احیای فیلتر مورد نیاز کارخانه آلومینیم سازیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

جذب سطحی در واقع کاربرد توانایی جامدات می باشد، یعنی همان ترجیح در جذب یک گاز و غلیظ نمودن آن گاز در سطح این جامدات است به این ترتیب، اجزا محلول های گازی و یا مایعات از همدیگر جدا می شوند.
یک تعداد مثال، طبیعت کلی این فرآیند را نشان می دهد و هم زمان کاربردهای متفاوت را بیان می نماید، جذب سطحی در میدان های مختلف استفاده می شود.
در میدان جداسازی گازی،‌ جذب سطحی برای رطوبت زدایی از سایر گازها به کار برده می شود، در بوزدایی مواد شامل گازهای سمی و قابل اعتراض و ناخالصی هایی از مخلوط های رقیق با هوا و گازهای دیگر و شکستن مخلوط های هیدروکربنی، مثل گازهایی که شامل متان، اتیلن، اتان، پروپیلن و پروپان هستند.
همینطور در مایعات جداسازی رطوبت حل شده در بنزین، کلرزدایی از محصولات نفتی و محلول آبی - شکر، برطرف نمودن مزه و بوی بد از آب آشامیدنی، و شکستن مخلوط های آروماتیک و هیدروکربن های پارافینی، مقیاس محدوده کاربرد این فرآیند از یک گرم جاذب که آزمایشگاهها تا طراحی با حدود
135000 کیلوگرم جاذب در صنعت می باشد.
عملیات های جذب همه از جهتی به هم شبیه هستند، مانند برخورد جاذب و جذب شونده جاذب های جامد، توزیع غیر یکنواخت بین فاز جذب شونده و توده سیال در روی سطح جسم جاذب که در واقع همین عامل اجازه جداسازی را می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):