برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل آموزش کاربردی برای دستیابی به مدیریت اثربخش در سیستم ارایه دهنده خدمات بهداشتی - درمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مدیریت خدمات بهداشتی ‌درمانی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
شریعتی بتول (همکار طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
حکمت سیمین (همکار طرح)
ترابیان سعادت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1. عرضه گزارش نهایی به کارفرما
2. برگزاری جلسات کارشناسی به منظور اعلام آمادگی مرکز برای آموزش مدیران براساس مدل تدوین شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

راه اندازی شبکه بهداشتی درمانی کشور در سال 1364 دستاوردهای زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه ایران به همراه داشت. در راستای ارتقا و پویاسازی شبکه بهداشتی درمانی از سال 1370 پروژه های اصلاحات با عناوین مختلف طراحی و اجرا شده است.
نظام مدیریت توانمند و هوشمند امکان اصلاحات پایدار و جاری و قرار گیری سازمان در چرخه مستمر بهبود عملکرد را فراهم می کند لذا آموزش کاربردی مدیران متناسب با شرایط نظام سلامت ضروری است. طرح حاضر با هدف تدوین مدل آموزش کاربردی به منظور دستیابی به مدیریت اثربخش در نظام سلامت ایران، توسط پژوهشکده علوم بهداشتی طراحی و اجرا شده است. اعتبار این طرح توسط معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی تامین شده است.
این طرح در سه مرحله به شرح ذیل انجام شد:
- بررسی عملکرد و نیازسنجی آموزشی مدیران شبکه بهداشتی درمانی کشور
- بررسی عملکرد سیستم مدیریت در برنامه های اصلاحی شبکه بهداشتی درمانی کشور
- طراحی مدل آموزشی کاربردی مدیران شبکه بهداشتی درمانی کشور با توجه به چرخه بهبود عملکرد متناسب با وضعیت موجود شبکه
- بررسی عملکرد و نیازسنجی آموزشی مدیران شبکه بهداشتی درمانی کشور
این مطالعه از نوع کیفی بود. در این مطالعه داده ها از 21 مدیر ارشد سطح شهرستان و 19 مدیر ارشد سطح استان با استفاده از روش دلفی جمع آوری شدند.
معیار انتخاب مدیران سطح شهرستان توان و تمایل آنان برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق بر اساس نظر معاون و یا قائم مقام بهداشتی سطح استان بود. افراد تحت مطالعه سطح استان شامل مدیران ارشد استانهای انتخابی از بین استان های محل اجرای طرحهای اصلاحی (کلیه طرح های کشوری با هدف ارتقا و پویا سازی شبکه) بودند.
روش نیازسنجی آموزشی در این مطالعه سنجش غیر مستقیم وبر اساس عملکرد بود.
آنالیز داده های مرحله اول دلفی مطالعه، اقدامات مدیران و هم چنین راهکارهای تسهیل کار مدیران از نظر آنان را تعیین نمود. با توجه به مجموعه اقدامات مدیران نیازهای آموزشی آنان تعیین شد.
نتایج مرحله دوم دلفی مطالعه، اولویت های آموزشی، زمان و نحوه آموزش هر یک از نیازهای آموزشی و هم چنین میزان اثر راهکارهای تسهیل کار مدیران را مشخص کرد.
بررسی عملکرد سیستم مدیریت در برنامه های اصلاحی شبکه بهداشتی درمانی کشور
این مطالعه از نوع توصیفی بود. در این مطالعه شناسایی رویکردهای اصلاحی و برنامه اجرایی آن با استفاده از مستندات و مصاحبه عمیق با مسوولان کشوری مربوط انجام گرفت.
عملکرد سیستم مدیریت در اجرای استانی هر یک از این رویکردها به صورت کیفی و با استفاده از روش بحث گروهی متمرکز مورد بررسی قرار گرفت. مدیران و کارشناسان مطلع از برنامه و اجرای آن در یکی از استان های محل اجرای هر یک از رویکردهای اصلاحی مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج حاصل از آنالیز کیفی داده های طرح، سطوح مداخله، اقدامات لازم برای استقرار و نحوه توسعه استقرار هر یک از رویکردها را مشخص نمود. موانع و مشکلات اجرا، دستاوردهای حاصل از اجرای هر یک از رویکردها و هم چنین پیشنهادات از نظر مسوولان استانی تحت مطالعه تعیین شد.
طراحی مدل آموزشی کاربردی مدیران شبکه بهداشتی درمانی کشور با توجه به چرخه بهبود عملکرد متناسب با وضعیت موجود شبکه
با توجه به تحلیل نتایج حاصل از دو بررسی فوق در طی نشست های کارشناسی مراحل مختلف استقرار چرخه بهبود عملکرد، اقدامات لازم در هر مرحله، مهارت های مدیریتی کلیدی مورد نیاز برای اجرای هر مرحله و هم چنین مهارت آغازگر چرخه بهبود عملکرد تعیین شد. سرفصل ها و عناوین آموزشی برای کسب مهارتهای مورد نیاز تعیین شده و برنامه آموزش به تفکیک سطوح مختلف مدیران نظام سلامت و هم چنین برنامه اجرایی مدل (مراحل استقرار مدل در سطح کشور) طراحی شد.
مدل آموزشی شامل برنامه آموزش و برنامه استقرار به همراه چهارچوب مفهومی و کلیات آن در این گزارش ارائه شده است.
ویژگی های مدل طراحی شده
مدل پیشنهادی با هدف تحول در سیستم مدیریت طراحی شده است تا با دستیابی به مدیریت اثربخش منجر به بهبودی برنامه ها و عملکرد نظام سلامت و دستیابی بهتر به اهداف کلان این نظام گردد.
رویکرد انتخابی مدل، توانمندسازی مدیران و ظرفیت سازی نظام سلامت به منظور استقرار چرخه مستمر بهبود عملکرد است. آموزش و تفویض اختیار متناسب با چرخه شناسایی و حل مسایل، استراتژی مدل برای دستیابی به هدف خود است.
برنامه آموزشی مدل در بخش های مختلف طراحی شده است. این بخش ها متناسب با مراحل مختلف انجام اصلاحات و برقراری چرخه مستمر بهبود عملکرد طراحی شده اند.آموزش گیرندگان در فواصل بین بخشهای مختلف آموزش، فعالیتهایی را متناسب با برنامه عملیاتی ارایه شده انجام می دهند، برای انجام این فعالیت ها از مهارتها و ابزارهای آموزش دیده استفاده می نمایند. با انجام این فعالیت ها و دستیابی به نتایج مورد انتظار آماده برای مرحله بعدی آموزش می شوند. بدین ترتیب آموزش در این مدل به هنگام خواهد بود. تفویض اختیار متناسب با مراحل آموزش و فازهای اجرایی است.
به طور کلی برنامه آموزشی مدل علاوه بر ایجاد توان شناسایی وضعیت داخلی و خارج سازمان، توان تحلیل و شناسایی محل های تغییر و نیازمند مداخله و هم چنین توان شناسایی مداخلات متناسب (هوشمندی استراتژیک) را ایجاد می نماید. تفویض اختیار مناسب با هر مرحله امکان ایجاد این تغییرات (نظام خود مصلح) را فراهم می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Fallowing the implementation of health network in Iran in 1985, delivery of health services is promoted. From 1991 in order to dynamic improvement of health network, different projects have been designed as health reform.
Alertness and empowered management system prepared sustainable reform which resulted in continuous performance improvement in each organization, so practical education for health manager is necessary.
Recent project is designed by Institute for Health Sciences Researches in order to formalize the practical educations model for achievement to effective management in Iran health system. Related budget is provided by Academic Centre for Education, Culture and Research (ACEC).
This project is done in three stages as in fallowing:
- performance assessment of management system in implementation of reform programs in national health network.
- Performance study and education need assessment of health network manager in the country.
- Design the practical education model for managers of health network with focus on continuous performance improvement in health system.
Performance assessment of management system in implementation of reform programs in national health network.
It is a discretional study. Determining reform approaches and related programs was done based on documents and indept interview with health system managers.
Managing these reform approaches in each province was studied through focus group discussion which is one the most common qualitative methods. Managers who were involved with related programs and performance of them were studied.
Results Involved: intervention levels, necessary activities for implementation, developing process, implementation’s problems, outcomes of each approach and also suggestions of province managers. Performance study and education need assessment of health network manager in the country.
This study is a qualitative study. Twenty – one of managers in district level and nineteen managers of province level participate in Delphi study.
In province level managers of selected provinces participate and in district level Inclusion criteria for selecting managers were their managing potential and interesting to this project who have been defined by province head.
In this study, need assessment was done based on functional dimensions of managers.
Analysis of first stage of Delphi study determine: managers activities and also their recommendation facilitating strategies. Which resulted in educational needs . Second stage of this study revealed: Education priorities, time and educational method for each education need also determine the effect of facilitating strategies.
Design the practical education model for managers of health network with focus on continuous performance improvement in health system.
Concerning the results of two projects that men tioned above, and during expert panels we have defined: implementation stages of performance improvement circle, necessary activities in each stage, required management key skills, and also initiation skill for this circle.
Educational program for different management level and executive program for this model are designed.
Education model including education program and implementation program with conceptual frame work are presented in this report.
Characteristics of designed model The main aim of proposed model is evolution in health management in order achieving effective management, Hence we could obtain strategic goals.
Selected approach for this model, are managers improvement and health system capacity building in order to implementation of continuous performance improvement. Model strategies are education and delegation of power appropriate to problem finding and solving.
Education model program has different sections. Learners in addition to education sections, according an operational program training required skills then they could be ready for fallowing section.
At all education program model could creating: ability of organization assessment and analysis. Recognition the key changeable points and related intervention.
These resulted in strategic intelligent and self assessment in health network management.Keyword(s):