برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه سبک اسناد با سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهرستان شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: پژوهش علوم رفتاری

پژوهشگران: 
شیخ الاسلامی راضیه (مسئول طرح)
خدارحیمی سیامک (همکار طرح)
خیر محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک اسناد با سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان دختر و پسر با توجه به رشته تحصیلی، نوع مدرسه و طبقه اجتماعی آنها پرداخته است. نمونه مورد تحقیق شامل 500 دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته های تحصیلی علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک از مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی می باشد که بوسیله ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش سبک اسناد از پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) و به منظور سنجش سلامت روانی از پرسشنامه SCL – 90 - R استفاده شد. سلامت جسمانی نیز توسط مقیاس نشانه های جسمانی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) مورد اندازه گیری قرارگرفت. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه سبک اسناد با سلامت روانی و جسمانی در مدارس و رشته های تحصیلی مختلف بررسی شد  همچنین بوسیله رگرسیون چندمتغیره توان پیش بینی کنندگی سبک اسناد و ابعاد آن و عامل جنس در پیش بینی سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان مورد بررسی قرارگرفت. تاثیر تحصیلات و شغل پدر (بعنوان شاخصی از طبقه اجتماعی)، نوع مدرسه و رشته تحصیلی بر سلامت روانی و جسمانی نیز با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید و بر این اساس نتایج زیر بدست آمد:
1- بین سبک اسناد، سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد.
2- سبک اسناد برای وقایع مطلوب و نامطلوب قادر به پیش بینی معنادار سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان نبودند.
3- ابعاد سبک اسناد نتوانستند به طور معناداری سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان را پیش بینی نمایند.
4- عامل جنس به طور معناداری سلامت روانی (
P<0.001، b=0.4452) و جسمانی (P<0.0002، b=0.193) دانش آموزان را پیش بینی می کنند. به این صورت که دختران در مقایسه با پسران از مشکلات روانشناختی و فیزیکی بیشتری رنج می برند.
5- نوع مدرسه، تحصیلات و شغل پدر اثر معناداری بر سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان نداشت.
رشته تحصیلی نیز تنها بر سلامت روانی دانش آموزان اثر معنادار داشت (
P<0.05، F=0.56).کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Study of Relationship between Attributional Style, Mental and Physical Health in Shiraz Secondary School Students grade 3Abstract:

The aims of this research were to study the relationship between attributional style, mental Health and physical health with regard to kind of schools, academic field and social class.
Subjects of the study were selected from secondary schools by clustral and stratify sampling. Subjects were consisted of 500 students. Attributional style was measured by Attributional Style Questionnaire (ASQ). Also, mental health was measured by SCL – 90 – R questionnaire. Physichal health was measured by physical sub- scale from General Health Questionnaire (GHQ). Then data was analysed by correlation coefficient, mutiple regression and One – way Analysis of Variance. The results of the study were as Follow:
1- Attributional style did not show any significant relationship with mental and physical health.
2-Attributional style for positive and negative events did not predict significantly mental and physical health.
3- Components of attributional style didn't predict significantly mental and physical health.
4- Variable of sex predicted significantly mental (
?=-0/445, P<0/0001) and physical (? =-0/193, P<0/0002) health. The girl,s scores in psychological and physical problems were higher than the boy's scores.Keyword(s):