برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید الکلهای چربی طبیعی در مقیاس Benchگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
بابایی جابر (مسئول طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)
شامبولی فرزانه (همکار طرح)
شکاری علی (همکار طرح)
بایرامی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

الکلهای چرب طبیعی ترکیباتی هستند که از احیای روغنهای گیاهی و حیوانی و اسیدها و استرهای چرب بدست می آیند. این ترکیبات برحسب ساختار و تعداد کربن های موجود در زنجیر آلیفاتیکی خود کاربردهای متفاوتی دارند. از جمله در صنایع شوینده، روان کننده ها، مرطوب کننده و ... بکار می روند. پس از بررسی همه فرآیندهای رایج و روشهای مطرود، روش هیدروژناسیون متیل استر کوکونات فتی اسید، مهترین روش صنعتی که در حال حاضر به خاطر مزایای خاص آن مورد توجه تولید کنندگان جهانی قرار گرفته است، انتخاب و پارامترهای مهم در اشل آزمایشگاهی و بنچ مورد مطالعه قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Natural fatty alcohles are compoundes that produce from reduction of vegetable fats, animal oils, fatty acids and fatty esters.
This compoundes have different uses, according to structure and number of carbons in aliphatic chaines.
For example they use in detergent industries , lubricants ,wetting agents. After examination all usual process and reject methods, method of hydrogenation methyl ester coconut fatty acid selected – the importance industry method in these days that has been take into consideration for Special advantage – and being under consideration important parameter in experimental and bench scale.Keyword(s):