برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر گرایش به رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی؛ تماشاگران مسابقات فوتبال در استادیوم آزادی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش بررسی گرایش به رفتارهای وندالیستی میان تماشاگران مسابقات فوتبال در میان ورزشی بوده است. پرسش پژوهش این است که تا چه حد گرایش به رفتار های وندالیستی در میان تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران مشاهده می شود. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از نظریه ها و تئوری های مربوط به وندالیسم در حیطه جامعه شناسی انحرافات به تبیین این رفتار پرداخته شود. متغیرهای پژوهش شامل، رفتار وندالیستی به عنوان متغیر وابسته و انتقام جویی، ناکامی، پرخاشگری، کنترل و نظارت اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل بوده است.کلیدواژگان: وندالیسم، وندالیستیک، خشونت، ناکامی، انتقام جویی، کنترل و نظارت اجتماعی

 
 
Title:

Review of effective socio-psychological factors on the tendency to the vandalistic behaviors; Case Study: Football Game Spectators in Azadi StadiumAbstract:

Keyword(s): Vandalism, Vandalistic, Violence, Frustration, Revenge, Social control and Supervision