برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه روش های ازدیاد برداشت حرارتی و کاربرد آن در شبیه سازی مخازن نفت سنگینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکتشاف نفت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

نفت فوق سنگین یکی از منابع جایگزین بالقوه انرژی در آینده خواهد بود. لذا مطالعه فیزیکی و مدلسازی نفت سنگین که جزو پیچیده ترین نوع مدلسازی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر، کاربرد روش های ازدیاد برداشت حرارتی در مخازن نفت سنگین به منظور کاهش گرانروی نفت غیر قابل اجتناب است. در میان روش های ازدیاد برداشت حرارتی، روش تزریق بخار تاکنون از کاربردی ترین روش های برداشت از مخازن نفت سنگین محسوب شده است، با این وجود، مشکلات متعددی که در استفاده از این روش وجود داشته، توجه محققین را بیشتر به مطالعه روش های جایگزین و دارای صرفه اقتصادی، معطوف کرده است. در این گزارش هدف، بیان مطالبی در ارتباط با روش های رایج برداشت از مخازن نفت سنگین و همچنین شبیه سازی این گونه مخازن است. با توجه به آنچه اشاره شد، در فصل اول این نوشته به مفاهیم مقدماتی نفت سنگین اشاره شده است. در فصل دوم به روشهای رایج تولید از مخازن نفت سنگین پرداخته شده است. فصل سوم اشاره ای به شبیه سازی نفت، به صورت عمومی و همچنین شبیه سازی نفت سنگین دارد.کلیدواژگان: نفت فوق سنگین، روش های ازدیاد برداشت حرارتی، شبیه سازی مخازن نفت سنگین

 
 
Title:

Study of Thermal Oil Recovery Methods and its Application in Heavy Oil Reservoir SimulationAbstract:

Extra heavy oil will be a potential substitute for energy sources in the future. Hence, physical study and modeling of heavy oil, as one of most complex types of modeling, has specific importance. On the other hand, application of thermal recovery methods in heavy oil reservoirs, to decrease oil viscosity, is unavoidable.
Among all thermal recovery methods, steam injection has been the most practical method so far. However, due to the problems encountered, researchers have been encouraged to find other cost beneficial methods.
The aims of this study are a brief explanation of current heavy oil recovery methods and simulating these kinds of reservoirs. Chapter 1 explains basic concepts of heavy oil. In chapter 2, common heavy oil recovery methods are mentioned. Finally chapter 3 points out to general concepts of oil simulation, especially from heavy oil point of view.Keyword(s): Extra heavy oil, Thermal recovery methods, Heavy oil reservoirs simulation