برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مروری انواع دوره های موجود مهارتی حوزه سلامت در جهانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پژوهشی پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
وحدانی نیا مریم سادات (مسئول طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
اسدی آرزو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه دستورالعمل برای برگزاری دوره های مشابه در واحدهای آموزشی جهاددانشگاهی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های ملی در هر جامعه محسوب شده و سرمایه گذاری در تربیت نیروی کارآمد و دارای مهارت حرفه ای ضامن دوام و پیشبرد اهداف توسعه هر کشور است. دریافت آموزش های مهارتی در حوزه سلامت نیز از تاثیرگذارترین حوزه ها در تداوم سلامت افراد جامعه بوده و نقش کلیدی را در ارتقای سلامت ایفا می نماید.
این پژوهش با استفاده از ابزار جستجوی الکترونیکی اینترنتی به بررسی دوره های مهارتی حوزه سلامت در سطح تخصصی و غیر تخصصی پرداخته است. معیارهای ورود نتایج جستجو به مطالعه بر اساس عنوان مرتبط و آموزش مهارت در مدت 12-6 ماه تعریف شد. کلید واژگان مختلفی بر اساس موضوع تحقیق در جستجو به کار برده شد و با توجه به نامتناسب بودن نتایج جستجو، دوره های مدنظر به صورت موردی (case sensitive) مورد بازیابی قرار گرفتند.
تعداد زیادی از دوره های مهارتی در حوزه های مرتبط با بهداشت و سلامت به دست آمد که عمدتا در حوزه غیر تخصصی هستند. اطلاعات مربوط به هر دوره در قالب جداول که شامل «عنوان، طول مدت، مخاطبین، پیش نیازها، مهارت های کسب شده، نحوه آموزش، امکانات مورد نیاز، مدرس و نیروی انسانی، هزینه و منبع» هستند ارایه شد. تنوع دوره های آموزشی مهارتی در حوزه سلامت بسیار زیاد بوده و بر کسب مهارت در نیروی انسانی چه در سطح تخصصی و چه در سطح غیر تخصصی تاکید دارد. بویژه آنکه افرادی که به منظور ارتقای سلامت مردم تربیت شده و آموزش دریافت داشته اند، بر ارتقای سلامت جامعه نیز اثر گذارند.
نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر در حوزه سلامت بیش از پیش تاکید می ورزد. این آموزش به ویژه در هر دو سطح غیر تخصصی و تخصصی از نقش ارزنده ای برخوردار است که می تواند به ارتقا و باروری استعدادهای فردی انجامیده و نیز در پرورش و ایجاد انگیزه برای پیشرفت تحصیلی موثر باشد
.کلیدواژگان: دوره های مهارتی، سلامت، تعلیم، مطالعه مروری

 
 
Title:

Review of health proficiency courses: an international perspectiveAbstract:

Human resources are one of the most important capitals in every society. So governments try to train efficient and skilled individuals that guarantees achievement of their development goals. Proficiency skills in health field have a great impact on the health of individuals and play a key role on health promotion.
In this study, health proficiency courses at professional and non-professional levels were retrieved by surfing on IE network. Including criteria's were identified as: relative title, 6-12 months period. Different key words were used and due to being irrelevancy of most results, the courses were retrieved on a case-sensitive basis.
There were lots of courses in health field and mostly related to non-professional ones. The results are shown in tables that present related data on each course: "title, duration, audiences, prerequisites, achieved skills, mode of education, the needed equipments, teachers, tuition, IE address". The variety of educational proficiency courses indicates the importance of being skilled in both professional and non-professional fields. In particular those who have trained on health promotion of individuals have a key role on health of society as a whole.
The results of this project emphasize on training of efficient and skilled human resources in health field. These educations are important at both professional and non-professional levels and can lead to individual fulfillment and motivations on higher education.Keyword(s): Proficiency Courses, Health, Training, Review Study