برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه شبکه برنامه گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاد دانشگاهی استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد توسعه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

این طرح جهت اجرایی کردن شبکه برنامه گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاددانشگاهی استفاده می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

بعد از اعلام موافقت قطعی گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاددانشگاهی استان مرکزی، این گروه ملزم به تهیه و تنظیم برنامه سه ساله پژوهشی یا در اصطلاح، طرح شبکه برنامه شد. تهیه یک شبکه برنامه جامع و کامل مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعدد و گوناگونی از جمله: هماهنگی با اهداف و برنامه های جهاددانشگاهی، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استان مرکزی، تمایل و تخصص اعضای گروه پژوهشی اقتصاد توسعه و ... می باشد، لذا هدف اصلی این تحقیق تهیه و تدوین برنامه سه ساله گروه، با در نظر گرفتن عوامل یاد شده بوده و در این راستا موضوع اصلی طرح شبکه برنامه، فازبندی مراحل انجام طرح و طرح های مربوط به هر یک از فازها مشخص می گردد.
در این تحقیق از یک الگوی توصیفی ـ علی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، استفاده شده است. در ابتدا به بررسی اهداف، سیاست های منطقه ای و سازمانی و مروری بر سوابق پژوهشی استان مرکزی و کشور پرداخته شده و سپس با استفاده از این بررسی، شبکه برنامه گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاددانشگاهی استان مرکزی تدوین شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، شبکه برنامه گروه پژوهشی اقتصاد توسعه جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی در سه فاز «بررسی تحولات بخش صنعت استان مرکزی و مقایسه آن با کشور»، «تبیین و تحلیل بخش صنعت استان مرکزی جهت تعیین استراتژی توسعه صنعتی» و «تعیین استراتژی توسعه حوزه های صنعتی استان مرکزی» تدوین شده و دارای 9 طرح می باشد.کلیدواژگان: شبکه برنامه، استان مرکزی

 
 
Title:

The preparation of the Development-Economy researching group’s program network of the Jihad Daneshgahi in Markazi provinceAbstract:

Keyword(s): Program network, Markazi province