برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل محیطی در رشد برادی ریزوبیوم در شرایط آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
سلیمی حسن (مسئول طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)
فاطمی آزاده زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از مهمترین میکروارگانیزم هایی که در کشاورزی به عنوان کود بیولوژیک استفاده می شود برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم می باشد. این باکتری همزسیت گیاه سویا بوده و با تثبیت ازت منجر به تامین ازت مورد نیاز گیاه می گردد. از آنجا که تولید این میکروارگانیزم نیازمند محیط مناسب می باشد و همچنین از آنجا که محیط کشت در حجم های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصول ایجاد کند. تولیدکنندگان کودهای بیولوژیک همیشه در پی دست یابی به محیط های کشت ارزان قیمت با منابع اولیه مناسب هستند. در این طرح بهترین محیط کشت از لحاظ معیارهای اقتصادی و میزان رشد باکتری بومی کشور، جهت رشد باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم در فلاسک شناسایی و انتخاب شده است. از میان چندین محیط های بررسی شده، که بیشترین کاربرد را در کشت باکتری های ریزوبیومی داشته اند، محیط M5 و  M9بهترین عملکرد را برای سوش بومی داشته و با توجه به ارزان قیمت بودن می توانند در مراحل تولید مورد استفاده قرار گیرند.
محیط های که در این بررسی انتخاب شده اند دارای کارایی بالا بوده و از لحاظ اقتصادی نیز ارزان قیمت می باشند و می توان با تغییراتی از آنها برای کشت این باکتری در حجم های بالا استفاده نمود. علی رغم این می توان بهینه سازی محیط کشت در فرمانتور را با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت حاصل از محصولات جانبی صنایع مختلف و با استفاده از روش های آماری مانند روش تاگوچی در مرحله تولید نیمه صنعتی و صنعتی انجام داد
.کلیدواژگان: برادی رایزوبیوم، محیط کشت، کود بیولوژیک، تولید

 
 
Title:

Access of Environmental Factors in Bradyrhizobium Growth in Laboratory ConditionAbstract:

Bradyrhizobium japonicum is one of The microorganisms that used in agriculture as a biofertilizier. B. japonicum is a gram negative, rod-shaped, nitrogen-fixing bacterium which develops a symbiosis with the soybean plant Glycine max. B. japonicum belongs to the family, Rhizobiaceae which includes other nitrogen-fixing bacteria that develop symbiosis with legumes. Since appropriate culture medium is required for production of this bacterium, and also the used culture medium in large scale volumes, can have more effect on product price, biofertilizer producers forever follow to obtain cheap culture media with proper original materials. In this project best culture medium based on economic and growth criteria for B. japonicum culture in flask determined and selected. Between selected media, M5 and M9 showed the best results and because of low price, these media can be used in semi-industrial and industrial production process for this bacterium by some variation. Also, it is possible to optimized culture media for fermentation processes by using low prices raw materials by statistical methods, like Taguchi's method.Keyword(s): Bradyrhizobium japonicum, culture media, Biofertilizer, Production