برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اقتصادی زائرین و عوامل موثر بر ماندگاری آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد شهری

پژوهشگران: 
رفیعی هادی (مسئول طرح)
شاهنوشی ناصر (همکار طرح)
رحمانی فاطمه (همکار طرح)
حاتمی علیرضا (همکار طرح)
شاکری محمود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت زائرین و گردشگران شهر مشهد از نظر شاخص های مختلف اقتصادی – اجتماعی، بررسی ماندگاری زائرین در گروه های مختلف اجتماعی و همچنین بررسی عوامل موثر بر ماندگاری زائرین و گردشگران می باشد. برای این منظور ابتدا به بررسی وضعیت کلی زائرین از نظر شاخص های مختلف اقتصادی – اجتماعی پرداخته شد. در ادامه، وضعیت ماندگاری زائرین در گروه های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی وضعیت توزیع هزینه های زائرین در گروه های مختلف اجتماعی، از دیگر موارد مورد بررسی این مطالعه بود. در نهایت نیز عوامل مؤثر بر تمایل و عدم تمایل به ماندگاری بیشتر زائرین و گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای دستیابی به اهداف مورد نظر اقدام به مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه شد که در مجموع حدود 500 پرسشنامه تکمیل شد. در این مطالعه، برای بررسی وضعیت زائرین از نظر شاخص های مختلف و همچنین بررسی عوامل موثر بر ماندگاری آنها، علاوه بر استفاده از شاخص های آماری از مدل اقتصاد سنجی لاجیت نیز استفاده گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط ماندگاری زائرین در مشهد حدود 7.38 روز، متوسط هزینه کرد روزانه زائرین در مدت اقامت در مشهد حدود 460 هزار ریال و همچنین مسکن نیز بالاترین درصد هزینه زائرین در مدت اقامت در مشهد را شامل می شود. از دیگر نتایج شاخص این مطالعه تاثیر منفی و معنی دار دیدن مکانهای دیدنی و تعداد افراد خانواده بر ماندگاری بیشتر زائرین و گردشگران و همچنین تاثیر مثبت و معنی دار اسکان در مهمانپذیر و حسینیه بر ماندگاری بیشتر زائرین و گردشگران می باشد. در انتها نیز پیشنهاداتی در راستای نتایج بدست آمده ارایه شد.کلیدواژگان: گردشگر، گردشگری، زائر، ماندگاری، مدل لاجیت

 
 
Title:

The studying of economic situation of religious tourisms and factors effect on staying of themAbstract:

The main objectives of this paper are studying of situation of religious tourisms in Mashed city based on different factors of socioeconomic factors and also studying of factors effect on staying of religious tourisms. At first general situation of religious tourisms was studied socially and economically. Then staying of religious tourisms was studied in different social groups. Income distribution of religious tourisms in different social groups was another purpose of this study. Finally factors on intension of religious tourisms on more staying were studied. Data was collected by interviewing and filling questionnaires; 500 questionnaires were filled. In this paper addition of stoical factors, logit model of econometrics was also used.
Results show that average days of staying religious tourisms in Mashed is about 7.38 days, average charge (expenses) of religious tourisms during staying in Mashed is about 460000 Rls and charge for settlement covers the maximum expenses. The results also show the significant and negative effect of No. of family and see sights on more staying of religious tourisms and also show the significant and positive effect of settlement of religious tourisms on Hosseinieh and inn on more staying of religious tourisms. Finally suggestions were pretended along obtained results. Keyword(s): Tourist, Tourism, Religious Tourism, Staying, Logit Model