برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی در خصوص استفاده از لایه ژئوتکستایل در بستر خاکی و روسازی راه با هدف افزایش ظرفیت باربری روسازی و کاهش عمق شیارهای ناشی از چرخ وسایل نقلیهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

امروزه استفاده از ژئوتکستایل ها در راه سازی در سطح دنیا رایج است. استفاده از این محصولات پلیمری ـ نساجی علاوه بر اینکه کیفیت را بهبود می بخشد، برای مسایل و مشکلات پیچیده، راه حل ارایه می دهد. بنابراین انجام تحقیقات مطالعاتی و میدانی در خصوص ژئوتکستایل ها، به منظور دستیابی به دانش فنی تولید و استفاده از آنها لازم و ضروری است. هدف از انجام این طرح مطالعاتی، شناسایی ژئوتکستایل ها، بررسی اجمالی مکانیزم عملکرد آنها در راه ها و معرفی برخی از روش های طراحی در این کاربرد می باشد.
در این گزارش مطالعاتی، ابتدا برداشت کلی از منسوجات صنعتی به عنوان بخش مهمی از محصولات صنایع نساجی ارایه شده است. سپس مطابق با اهداف طرح، ژئوتکستایل ها معرفی شده اند. در این راستا، انواع ژئوتکستایل، عملکردهای عمومی، ساختمان منسوج و ویژ گی های فیزیکی و مکانیکی آنها بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن اشاره گردیده است. پس از شناخت ژئوتکستایل ها، در فصل سوم گزارش به موضوع اصلی طرح، یعنی به کار بردن ژئوتکستایل در ساختمان راه و مسایل مربوط به آن پرداخته شده است. برای همین منظور، برخی از روش های طراحی و محاسبه و ابعاد اجرایی ژئوتکستایل در راه ها، مورد بررسی قرار گرفته است
.
نتایج تحقیقات و بررسی ها، نشان می دهد؛ در اکثر موارد استفاده از ژئوتکستایل در ساختمان راه ها باعث افزایش مدت بازدهی مطلوب راه و کاهش هزینه های نگهداری آن می شود ولی هزینه های اجرا را افزایش می دهد. همچنین چندین مطالعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته، نشان دهنده اثرات مطلوب اقتصادی استفاده از ژئوتکستایل، در بلند مدت است.
عملکرد ژئوتکستایل ها در کشور ایران برای اکثر پیمانکاران و مشاورین طرح های عمرانی، ناشناخته است. همچنین واحدهای نساجی از دانش فنی و تجهیزات مطلوبی برای تولید با کیفیت این محصول، برخوردار نیستند. بنابراین استفاده از ژئوتکستایل ها در راه ها به صورت محدود و آن هم غیر اصولی انجام می گیرد. بنابراین لازم است اقداماتی به منظور بهره گیری صحیح از این مصالح جدید در مراکز اجرایی و علمی مرتبط با آن، انجام گیرد که لازمه آن، همگرایی متخصصین مهندسی نساجی، پلیمر و عمران با متولیان اجرای طرح های عمرانی، می باشد.کلیدواژگان: ژئوتکستایل، راه، شیار ناشی از چرخ وسایل نقلیه، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی، کارکرد ژئوتکستایل ها، طراحی و محاسبه

 
 
Title:

Study on Usage of Geotextile in Subgrade and Pavement of Road to Increase Load Resistance and Decrease RuttingAbstract:

Nowadays, it is common in the world to use geotextiles in road building. The use of these Polymeric-textile products improves the quality and provides solutions to complicated problems. Therefore, it seems necessary to implement study and field research on geotextiles, in order to achieve and use technological knowledge of production. This research proposal aims to identify geotextiles, briefly examine their performance mechanism in roads, and introduce some of the methods of designation in this new application.
In this research report, first a general understanding of the industrial textiles, an important part of the products in textile industries, is provided. Then, according to the intended purposes of this proposal, geotextiles are introduced. In the same line, different types of geotextiles, their general performance, textile structure, and their physical and mechanical properties have been examined and some of their applications are pointed out. After this recognition of geotextiles, the report of the major concern of this proposal, the application of geotextiles in road structure and the related issues, has been dealt with in chapter three. To achieve this goal, some of the methods of designation, calculation and operationalization of geotextiles in roads have been studied.
The results of this project showed that in most cases the application of geotextiles in the structures of roads results in the increase of desirable output period and the decrease of keeping expenses. However, it raises the implementation expenses. These results support the finding of the previous studies conducted in some advanced countries. Those studies had shown desirable economic impact of geotextile application in long term.
In Iran, the performance of geotextiles is unknown to the most of contractors and counselors. In addition, textile units have no technology and desirable equipment for the qualified manufacturing of this product. So, the application of geotextiles in roads is done in a very limited scale and not based on scientific principles. Therefore, it seems essential to take some actions to properly utilize this new instrument in the related operational and scientific centers. To do so, it is vital to unify specialists in textile, polymer and civil engineering implementations with the authorities.Keyword(s): Geotextile, Road, Rutting, Physical and Mechanical Properties, Geotextiles Function, Calculation and Design