برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید نخ در سیستم چرخانه ای با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد شده پنبه ای و مقایسه خصوصیات آن با نخ تولید شده از روش متداول در سیستم ریسندگی مذکورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در نشریه امیرکبیر


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح تحقیقاتی، به منظور بررسی تاثیر حذف ماشین کشش در خط تولید سیستم ریسندگی چرخانه ای بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نخ پنبه ای، ابتدا منابع علمی مربوط گردآوری شد. پس از انجام مطالعات اولیه، مواد اولیه مناسب تهیه گردید. در ادامه دو نوع نخ چرخانه ای، یکی با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد و دیگری با روش متداول در سیستم ریسندگی چرخانه ای تولید شد.
فاکتورهای متغیر این دو نوع نخ در این تحقیق، سرعت زننده (4500، 5000، 5500،6000 و 6500 دور در دقیقه) و نمره نخ (
10Ne، 16Ne و 20Ne) بوده است. ویژگی های مورد بررسی در این طرح نیز شامل نایکنواختی جرمی، تعداد نقاط ضخیم و نقاط نازک، تعداد نپ، استحکام و ازدیاد طــول تا حد پارگی نخ ها می باشد.
پس از تولید نمونه ها، ویژگی های یاد شده در مورد هریک از نخ ها، اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که استحکام نخ های فتیله کارد (به جز نخ نمره
10Ne) از استحکام نخ های فتیله کشش II کمتر است، اما در مورد سایر ویژگی های اندازه گیری شده، تفاوت معنی داری از لـحاظ آماری وجود ندارد. از این رو، با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن جنبه ی اقتصادی (کاهش هزینه تولید) این موضوع، روش ریسندگی چرخانه ای با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد، برای تولید نخ های ضخیم (10Ne) پیشنهاد می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In order to investigate the effect of elimination of draw-frame on mechanical properties of yarn, in rotor spinning system, at first, initial studies was done. Then, raw materials supplied and rotor spun yarn of 10Ne, 16Ne and 20Ne have been produced from card and draw-frame slivers by beater speeds 4500, 5000, 5500, 6000 and 6500 rpm. Then, due to determination of evenness and tension, produced yarns have been tested.
In this work, the parameters which have been investigated are variation in yarn mass (CVm%), number of thick places and thin places, nep, elongation and tenacity.
The results showed that producing rotor spun yarn by feeding card sliver directly is possible. In addition, according to parameters which have been discussed, the results showed that the tenacity of produced yarn by card sliver (Except 10Ne) are more than tenacity of produced yarn by drawn sliver, but in other properties, the statistical difference is not significant. So, producing rotor spun yarn by feeding card sliver directly for yarn of 10Ne is suggested.Keyword(s): Rotor spinning, card sliver, draw-frame sliver, yarn properties