برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت روانی زوج های نابارور و بارورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی رشد و سلامت کودک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: ناباروری به عنوان یک بحران فردی، استرس زیادی را بر زوج های نابارور وارد می کند و می تواند به طرق گوناگون سلامت روانی آنها را تهدید کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت روانی زوج های نابارور و بارور انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک بررسی مقطعی است.در این پژوهش دو گروه شامل 37 زوج نابارور (74 نفر) و 37 زوج بارور (74 نفر) با هم مقایسه شدند. گروه نابارور به طریق نمونه گیری غیر تصادفی متوالی از بین مراجعین به پژوهشکده رویان انتخاب شدند و با گروه مقایسه از نظر متغیرهای، سن، تحصیلات و طول مدت ازدواج
به طریق گروهی همتا گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس عوامل استرس زا و فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بودند. داده ها به کمک آزمون های خی دو، تی، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. میزان خطای آلفا در آزمون ها 0.05 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که زوج های نابارور در مقایسه با زوج های بارور در کل و به تفکیک جنسیت به طور معنی داری استرس بیشتر
(Pv=0.001) و شدیدتری (Pv=0.001) داشتند. زوج های نابارور در مقایسه با زوج های بارور در نمره کلی سلامت روانی تفاوت معنی داری نداشتند ولی به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی بیشتری داشتند (Pv=0.022). زنان نابارور درمقایسه با مردان نابارور در نمره کلی سلامت روانی تفاوت معنی داری نداشتند ولی به طور معنی داری نشانگان جسمانی بیشتری داشتند (Pv=0.023). مردان نابارور در مقایسه با مردان بارور در نمره کلی سلامت روانی تفاوت معنی داری نداشتند ولی به طور معنی داری اختلال کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی بیشتری داشتند، (به ترتیب Pv=0.002 و Pv=0.047). بین روش IUI با روش ICSI و گروه بدون درمان در تعداد و شدت عوامل استرس زا (به ترتیب Pv=0.028 و Pv=0.002) تفاوت معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به استرس زیاد و شدید و وجود نشانگان روانشناختی در زوج های نابارور بویژه زنان نابارور، برنامه ریزی درازمدت جهت تامین خدمات بهداشت روانی برای این گروه آسیب پذیر و همچنین شناسایی زوج های در معرض خطر و ارجاع آنها برای ارزیابی روانشناختی و در صورت لزوم ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی توسط روانشناسان بالینی و دارویی توسط روانپزشکان پیشنهاد می گردد.کلیدواژگان: زوج های نابارور، ناباروری، استرس، سلامت روانی

 
 
Title:

Frequency of Stressors and its Relation with Mental Health in Infertile & Fertile CouplesAbstract:

Objectives: Infertility is a personal crisis. Infertile couples have greater stressors and mental disorders. The present study was carried out to compare the number and degree of stress and the state of mental health in infertile couples with those in fertile couples.
Materials and Methods: This project was a comparative-descriptive study. Two groups were compared with one another, each consisted of 37(74 cases) infertile couples and 37(74 cases) fertile couples. The infertile couples were nonrandomly sequetional sampling selected from the cases admitted to Rooyan Infertility Clinic.Both groups were matched in terms of variables such as sex,age,education and length of marriage. Data were analyzed by Chi-Squarest, One way Anova and Pearson correlation. With
a=0.05.
Results: Findings demonstrated that the infertile couples in comparison of fertile couples in the whole and in their sex separately experienced significantly greater (pv=0.001) and more severe stress (pv=0.001). The infertile couples had no significant difference in the global number of GHQ-28 but had significant difference in the social function disorder (pv=0.022) as compared to fertile couples. Infertile females had no significant difference in the global number of GHQ-28 but had significant difference in the somatic syndrome (pv=0.023) as compared to infertile males.Infertile males had no significant difference in the global number of GHQ-28 but had significant difference in the social function disorder (pv=0.002) and depression syndrome (pv=0.047) as compared to fertile males. There was significant difference between IUI with ICSI and without treatment group in number (pv=0.028) and severity of stress (pv=0.002).
Conclusion: Longtudinal planning of mental health services for infertile couples specially infertile females,identify high risk couples,their refferal to psychological assessment and following on consulting, psychotherapy by clinical psychologists and drug therapy by psychiatrists are suggested.Keyword(s): infertile couples, infertility, stress, mental health