برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررس فیتوشیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی 4 گونه گیاه دارویی - خوراکی استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خان احمدی معصومه (مسئول طرح)
شاه رضایی فاطمه (همکار طرح)
تاران مجتبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی کمی و کیفی اجزای مختلف تشکیل دهنده اسانس و عصاره، بررسی خواص آنتی اکسیدانی و خواص ضد باکتریایی عصاره چهار گیاه Dorema aucheri, Smyrnium cordifolium, Artemisia husskenechtii و Allium latifolium صورت گرفت.
به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانی از دو روش
FTC و DPH استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره گیاه Dorema aucheri در سیستم FTC بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را دارد در حالیکه در بین گیاهان مطالعه شده بالاترین قدرت مهار رادیکال DPPH توسط عصاره گیاه Smyrnium بدست آمد. محتوی فنلی موجود در این گیاهان نیز از 38.42 تا 111.23mg/g گیاه خشک محاسبه گردید.
همچنین به منظور محاسبه حداقل غلظت مهار رشد عصاره این گیاهان بر علیه میکروارگانیسم های بیماری زا از روش رقت آگار استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده فعالیت خوب آنتی باکتریایی این چهار گیاه است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study on phytochemistry and antioxidant property of four endemic medicinal and edible plants from KermanshahAbstract:

The ethanolic extracts of 4 traditionally used Iranian medicinal plants (Artemisia husskenechtii, Smymlum cordifolium, Dorema aucheri, allium latifolium) were screened for their antioxidant and free radical scavenging properties using ferric thiocyanate (FTC) assay and Diphenylpicryl hydrazyl (DPPH) radicals. The antioxidant activity of Dorema aucheri was the strongest. But smyrnium cordifolium showed strong free radical scavenging activity with the DPPH method. The phenolic concentration in these plants ranged from 38.42 to 111.23 mg/g of dry plants. The fair correlation between DPPH and phenolic content was observed among these plants.
The tested plant extracts showed promising antioxidant and free radical scavenging activity, thus justifying their traditional use.
Minimum inhibitory concentration was determined using agar dilution method against a panel of microorganism. These extracted indicated good antimicrobial activity.Keyword(s):