برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی N- سیکلوهگزیل تیوفتالیمیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

-N سیکلوهگزیل تیوفتالیمید  (CTP)به عنوان یک ماده موثر مورد استفاده در صنایع لاستیک به جهت تاخیراندازی زمان برشتگی به همراه شتاب دهنده های سولفن آمیدی به کار گرفته می شود.
نظر به اهمیت کاربرد این ماده در صنایع لاستیک کشور،ارایه روش مناسب تهیه
CTP  منطبق بر فناوری بومی و مواد اولیه موجود از اهداف این تحقیق می باشد. هم چنین در جهت نیل به این هدف روشهای مناسب تهیه مواد اولیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و در نتیجه روشهای بهبود یافته برای مواد اولیه فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید ارایه گردیده است. ضمن اینکه با بررسی روشهای تهیهCTP  دو روش بهبود یافته و یک روش با ارایه فرایند نو معرفی شده است. در این نوآوری از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله جهت ایجاد شرایط مناسب برای اجرای واکنش در محیط آبی وحذف حلال آلی، سهولت واکنش، کاهش زمان و بالا بردن کیفیت محصول استفاده گردیده است. این روش می تواند تاثیر بسزایی در صنعت تولید  CTPداشته باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

N-cyclohexylthiophthalimide, an effect chemical in rubber industry. is utilized as scorching time retarder in combination with sulfenamide accelerators. Due to its importance in rubber industry, providing a suitable method for CTP synthesis in accord with the local technology and available starting materials in Iran was the main goal of this project. In our approach, plausible methods for preparation of starting materials have been investigated as well. Therefore, the modified methods for the synthesis of phthalimide and cyclohexylsulfenyl chloride as starting materials have been suggested. Moreover, attempts have been made to provide a modified procedures plus an innovation in the method of the CTP synthesis. In our innovated method, the ethoxylated nonyl phenol has been used as an emulsifier in aqueous media in order to eliminate the organic solvent, to reduce the reaction time, and to modify the product quality. Our innovated method is expected to be determining in CTP industry.Keyword(s):