برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سوپرجاذب ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال گل رزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک و منابع آب

پژوهشگران: 
جلیلی خلیل (مسئول طرح)
جلیلی جلال (همکار طرح)
سهرابی هرمز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آبیاری در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی یکی از راهکارهای اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری از منابع خاک و آب محسوب می گردد لذا استفاده موثر از فن آوری نوین جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب، امری ضروری و حیاتی است و یکی از روشهای افزایش دور آبیاری و کاهش هزینه های آبیاری و نیز به حداقل رساندن تنشهای وارده به نهال های کاشته شده در عرصه های طبیعی، استفاده از سوپرجاذب ها است.
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سوپر جاذب ها بر افزایش دور آبیاری و میزان رشد نهال گل رز در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی برای دو عامل سوپرجاذب و دور آبیاری، هر یک در 4 سطح با 3 تکرار به مرحله اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر سوپرجاذب در افزایش دور آبیاری و پارامترهای مختلف رشد در نهال گل رز دارد. ارتفاع شاخه ها در دور آبیاری 10 روز با 40 گرم سوپرجاذب و دور آبیاری 14 روز با 140 گرم سوپر جاذب، قطر یقه و قطر تاج پوشش در دور آبیاری 10 روز با 40 گرم سوپرجاذب، مناسب ترین وضعیت را در متغیرهای پیوسته تحت تیمار های اعمال شده نسبت به شاهد داشته اند. تعداد شاخه اصلی در سطوح 40 و 90 گرم سوپرجاذب و تعداد کل شاخه ها و تعداد گل تأثیر معنی داری نشان نداده است. در مورد متغیرهای تعداد کل شاخه ها و تعداد گل؛ افزایش دور آبیاری تا 14 روز تفاوت معنی داری در وضعیت این متغیرها به وجود آورده و میزان گلدهی نهال ها نیز در ماه های مختلف نتایج متفاوتی نشان داده است
.کلیدواژگان: دور آبیاری، سوپرجاذب، نهال گل رز، کرمانشاه

 
 
Title:

.The Study of the Effects of Super Water Absorbent on Increasing Irrigation Interval and Growth of Rosa SpAbstract:

Decreases of water losses and increase of irrigation efficiency in agriculture and natural resources is one of basic method in development of agriculture and increasing the exploit of soil and water sources, therefore effective use of new technology to increase of water consumption efficiency is necessary and vital case and one method for increasing of irrigation and decreasing of irrigation expenses and decreasing of pressures to sowed sapling in natural fields is the use of super absorbent.
This research performed to study the effect of super absorbent for increasing of irrigation period and rate of the growth of Rose sp. sapling in statistical design form of randomized complete block design for two factors, super absorbent and irrigation period, in 4 levels with 3 replication. The results of research showed the influence of super absorbent to increase the irrigation and various parameters of growth in sapling of rose. The altitude of branched in 10 days irrigation with 40 gram super absorbent and 14 days irrigation and 140 gram super absorbent, diameter of collar and diameter of corer crest in 10 days irrigation with 40 gram super absorbent, in constant indignations under the care as compared with example had best situation. The number of main branch in 40 and 90 gram levels of super absorbent and total number of branches and number of flower don’t have shown meaningful influence. About of indignations of total number of branches, increasing of irrigation for 14 days has made meaningful difference in condition of these indignations and rate of flower in sapling has shown different results in various mounts.Keyword(s): Irrigation period, Super absorbent, Rosa sp., Kermanshah