برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تغییرات وسعت اراضی شور جنوب استان خوزستان با استفاده از تکنیک های RS و GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رئوفی مهران (مسئول طرح)
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

خوزستان یکی از استان هایی است که مشکل شوری، از معضلات اصلی کشاورزی در آن به شمار می رود. به خصوص جنوب استان، که اراضی آن دارای بافت سنگین می باشند و سطح آب زیرزمینی در آن ها نیز بالا است. اراضی وسیعی در جنوب استان وجود دارد که در حال حاضر شوره زار و لم یزرع می باشند. در حالی که تمامی این اراضی دارای قابلیت هستند و قابل اصلاح شدن می باشند.
در این تحقیق سعی شده با استفاده از تصاویر ماهواره لندست هفت (سنجنده
ETM+) و به کمک روش های مختلف پردازش تصاویر محدوده این اراضی را مشخص نموده، چرا که اولین قدم در اصلاح این اراضی شناسایی آنها می باشد. به طور کلی هدف از این تحقیق را می توان به سه بخش عمده تقسیم نمود:
الف) استفاده از تکنیک های مختلف پردازش تصویر به منظور بدست آوردن بهترین روش جهت شناسایی اراضی شور
.
ب) تعیین وسعت و نقشه این اراضی در حال حاضر
.
ج) بررسی تغییرات وسعت این اراضی در یک بازده زمانی حدودا 20 ساله
.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از شاخص
NDSI در شناسایی اراضی شور مفید می باشد. همچنین در بین ترکیبات باندهای مختلف، ترکیب 3، 5 و 7 بهترین ترکیب جهت شناسایی این اراضی می باشد. در بین باندهای سنجنده ETM+ باندهای مرئی و حرارتی بیشترین و باندهای مادون قرمز کمترین میزان بازتابش را در اراضی شور دارا می باشند. تغییرات اراضی شور از روند خاصی پیروی نمی کند. مساحت این اراضی در سال 2002 بیشترین و در سال 1991 کمترین میزان طی دوره 17 ساله مورد بررسی می باشد. صحت کلاس اراضی شور با استفاده از شاخص صحت کلی (overall accuracy) برابر %81.34 می باشد.کلیدواژگان: سنجش از دور، پردازش تصویر، اراضی شور، شاخص NDSI

 
 
Title:Abstract:

Khouzestan is one of the province that have a salinity problem as a basic agricultural difficulty. Especially, the lands of south of province have heavy texture and high level of ground water. We have extensive lands in the south of province, these lands now are selfish and barren but the all of these lands are amendable.
In this research we have been tried to dignify the limits of these lands by using of satellite images of land Sat 7 (ETM+ sensor) and different ways of image processing, because the first step in reforming of these lands is recognition.
The purpose of this research divided to three main parts:
a) we intend to find the best way for recognition salty lands by using of different image processing technique.
b) Appointing the extension and maps of these lands for the moments.
c) Considering the changes of lands extension within the limits of twenty years.
The results of these research shows the NDSI index is useful for the recognition of salty lands. Also between the compositions of different bands, the composition7, 5, 3 is the best composition for recognizing of these lands (salty lands). Between the ETM+ sensor lands, the visible and thermal bands have highest reflection and the infrared has lowest reflection in salty lands.Keyword(s): Remote sensing, Image processing, Salty lands, NDSI index