برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

زمینه یابی و شناسایی مسایل و موضوعات مددکاری اجتماعی با رویکرد تحقیقات کاربردیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
موسوی مهری سادات (مسئول طرح)
آقابخشی حبیب (همکار طرح)
صابر فرزام حمید (همکار طرح)
جهانشیری سمیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

«طرح زمینه یابی و شناسایی مسایل و موضوعات مددکاری اجتماعی با رویکرد تحقیقات کاربردی» در راستای تنظیم جهت دهی پژوهشی گروه مددکاری اجتماعی به اجرا درآمده است. هدف از اجرای آن شناسایی قلمرو و زمینه های پژوهشی گروه و همچنین سازمانها و نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی فعال در زمینه مددکاری اجتماعی بوده است. جهت انجام طرح، با استفاده از روش اسنادی و انجام مصاحبه، داده ها جمع آوری و دسته بندی شده است.کلیدواژگان: قلمرو پژوهشی مددکاری اجتماعی، مددکاری فردی، مددکاری گروهی، مددکاری جامعه ای

 
 
Title:

The survey & recognition of topical fields of social work groupAbstract:

This research has studied topical fields of social work group. The aim was recognizing of research realm of group and get acqinted to related institutes and organizations. It has been gathered data through documents and interview.Keyword(s): Research fields of social work, individual social work, industrial social work, social work with group