برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی نیازهای دارویی کشور و تشخیص زمینه های بالقوه سودمند سرمایه گذاری در این بازارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: سنجش و بهبود محیط کسب و کار

پژوهشگران: 
نصیری اقدم علی (مسئول طرح)
قاسمی علی آبادی مهدی (همکار طرح)
فضائلی امیرعباس (همکار طرح)
اژدری اژدر (همکار طرح)
علوی سمانه (همکار طرح)
قاسمی محمدهادی (همکار طرح)
مرتضوی فر زینب (همکار طرح)
جوادی فرزانه (همکار طرح)
خلیفه مائده (همکار طرح)
فیروزان سرنقی توحید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مجتمع صنایع دارویی، شیمیایی و غذایی شهید مدرس در دهه 1360 هجری شمسی طراحی شد و واحدهایی چون «سوربیتول»، «استئارات فلزی» و «سیترات» در این مجتمع راه اندازی شد. اما این مجتمع تا کنون به اهداف استراتژیک خود دست نیافته است و واحدهای مذکور نیز دوام نیاورده، تعطیل شدند. حال پس از گذشت چندین سال، این پرسش مطرح است که با توجه به شرایط مصرف و تولید بازار دارو در ایران، ارتباطات شبکه ای میان مواد موثره دارویی و سایر عوامل تاثیرگذار، سرمایه گذاری در کدام یک از مواد موثره احتمالا سودآوری بیشتری دارد؟
با توجه به معیارهای مختلفی که در فصل دوم تحقیق تشریح شده است سرمایه گذاری در تولید مواد موثره زیر به طور بالقوه می تواند سودآور باشد، اگر چه تصمیم به سرمایه گذاری مستلزم انجام تحلیل های دقیق هزینه فایده برای هر یک از اقلام مذکور است: آموکسی سیلین، آمپی سیلین، سفالکسین، سفیکسیم، سفتریاکسون، سفازولین، سیپروفلوکساسین، متوکاربامول، سولفامتوکسازول و آتنولول
.
با توجه به اینکه یکی از واحدهای فعال مجتمع شهید مدرس واحد تولید سوربیتول بود که پس از چند سال فعالیت در اوایل دهه 1380 شمسی متوقف شده بود، در این تحقیق یک تحلیل هزینه فایده در خصوص راه اندازی مجدد واحد سوربیتول انجام شد که مهمترین یافته های آن این است که اولا سودآوری و رقابت پذیری این واحد به مقیاس تولید وابسته است و تمرکز بر بازار ایران نمی تواند چنین مقیاسی را تامین کند؛ ثانیا تمرکز بر تولید دکستروز به عنوان ماده اولیه سوربیتول اهمیت ویژه ای در سودآوری سوربیتول دارد و ثالثا نرخ ارز در قیمت محصول وارداتی در مقایسه با محصول تولیدی تعیین کننده است
.کلیدواژگان: مواد موثره دارویی، سوربیتول، تحلیل هزینه فایده، سرمایه گذاری

 
 
Title:

Assessment of Medicine Consumption in Iran and Recognition of Potential Investment Opportunities in Medicine MarketAbstract:

The complex of pharmaceutical, chemical and food crafts which is called “Shahid Modarres” was designed in the 1360s and some units such as "sorbitol", "metallic Stearate" and "Citrate" were founded in it. It has not achieved its strategic objectives yet and the units also did not last long and were closed. Now after some years, a question is raised: regarding to the production and consumption conditions in Iran’s pharmaceutical market, the network connections between pharmaceutical active ingredients and other influencing factors, in which active ingredients investments are probably more profitable?
According to various criteria have been described in the second chapter of the study, investment in the production of the beneath active ingredients can be profitable potentially, although the decision to investment requires analyzing detailed cost-benefit for each of the mentioned items: Amoxicillin, Ampicillin, Cephalexin, Cefixime, Ceftriaxone, Cefazolin, Ciprofloxacin, Methocarbamol, Sulfamethoxazole and Atenolol.
One of the active units of Shahid Modarres’ complex was sorbitol unit that was stopped in the early of 1380s, so in this study, a cost-benefit analysis on the restarting of sorbitol was done. The main results are: first, the profitability and competitiveness of this unit is dependent on the scale of production and focus on the Iranian market can not provide this scale. Second, focus on the dextrose’s production as main ingredient of sorbitol, is especially important in sorbitol profitability. Third, exchange rate is more crucial in the price of imported products in comparison with produced ones.Keyword(s): Pharmaceutical active ingredients, Sorbitol, Cost-benefit analysis, Investment