برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

زیر جبرهای (E,EVqk) - فازی شهودگرا از جبرهای BCK/BCIگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
مختاری سجاد (مسئول طرح)
موسوی سیداحمد (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)
کردی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این طرح، ابتدا مفهوم زیرجبرهای – (a-b) فازی شهودگرا از یک – (Î,Î vq) جبر معرفی شده است. در قسمت دوم، مفهوم زیر جبرهای –(Î, qk) فازی شهودگرا بررسی شده است. در نهایت، به عنوان توسیع هایی، مفهوم زیرجبرهای –(Î, qk) فازی شهودگرا و –(Î, Î vqk) فازی شهودگرا از یک –BCK/BCI جبر X معرفی شده اند و خواصی از آنها بررسی شده است.کلیدواژگان: زیرجبر، زیرجبر (a-b)- فازی شهودگرا، زیرجبر (Î, Î vqk)- فازی شهودگرا، BCK/BCI- جبر

 
 
Title:

Intuitionistic -(E, EVqk) Fuzzy Subalgebras in BCK/BCI-AlgebrasAbstract:

In this project, firstly, the concept of (a-b) -fuzzy intuitionistic subalgebras of BCk/BCI -algebra is introduced. Secondly, the notion of (I, Ivq) -fuzzy intuitionistic subalgebras are investigated. Finally, as some generalizations, the notion of (I, qk) -fuzzy intuitionistic subalgebras and (I,Ivqk) -fuzzy intuitionistic subalgebras in a BCK/BCI -algebra X is introduced and some of their properties are investigated.Keyword(s): subalgebra, (a-b) -fuzzy intuitionistic subalgebra, (E,Evqk) -fuzzy intuitionistic subalgebra, BCK/BCI -algebra