برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی، تحلیل و نقد ادبیات داستانی جنگ (رمان ها و داستان های بلند) بر مبنای دانش روایت شناسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
سعیدی مهدی (مسئول طرح)
بزرگ بیگدلی سعید (همکار طرح)
عاملی رضایی مریم (همکار طرح)
صادقی گیوی مریم (همکار طرح)
گرجی مصطفی (همکار طرح)
رضایی سیده نرگس (همکار طرح)
زارع یعقوب (همکار طرح)
سیدفرجی سپیده (همکار طرح)
علیمراد علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مطالعات ادبی نشان می دهد که نظریه و متن ادبی (نظیر شعر، داستان و...) با هم ارتباط دارند و تحلیل ادبی و نظریه را نمی توان از هم جدا کرد. ارتباط میان این دو در دانش روایت شناسی بیان می شود. روایت شناسی با ساختار بنیادین درونمایه های داستان ها کاری ندارد، بلکه بر ساختار روایت متمرکز است. ساختار روایت هم شیوه ای است که داستان ها از طریق آن نقل می شوند. دانش روایت شناسی دربردارنده مهم ترین نظریه های روایت است و در تحلیل و نقد هر داستان می توان با کمک آن و با مبنا قرار دادن یکی از نظریه ها و مبانی نظری اش، زوایای گوناگون اثر ادبی را بررسی کرد.
در روایت شناسی نظریه های متفاوتی وجود دارد؛ از جمله نظریه ژرار ژنت
.
ژنت، بر اساس طرح اولیه و طرح روایی مسیر گردش داستان از زمان تقویمی به زمان روایی را در سه مقوله نظم، بسامد و تداوم نشان می دهد
.
در پژوهش حاضر 12 داستان و رمان جنگ در قالب نظریه ژنت تحلیل شده و تکنیک های روایت پردازی آنها نشان داده شده است
.کلیدواژگان: روایت شناسی، روایت، داستان، ادبیات جنگ، ژرار ژنت

 
 
Title:

Literature is based on Narratology study & critic & Analysis of war fictionAbstract:

Literary Studies have shown that theory of literature (poetics) and analysis of literary texts are linked together, and their relations are the subject of Narratology. The focus of Narratology is the structure of narration (syntax of narratives), rather than to perform an interpretation of theme. Structure of narration is a way to convey the story. Narratology is comprised of many important theories, such as Gerard Genette’s, and can be applied to analysis and criticism of any story from different perspectives.
Gerard Genette has discussed the temporal relations between story and narrative in terms of three categories: "Order", "Frequency", and "Continuity ".
The present article analyses 12 war novels and stories in the framework of Genette’s theory of Narratology and using techniques used in the field of Narratology.Keyword(s): Narratology, narration, story, war literature, Gerard Genette