برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل تاثیر ساختمانهای بلند مرتبه در منظر شهری (با رویکرد زیباشناسانه) نمونه موردی: بلوار 24 متری سعادت آبادگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
کریمی مشاور مهرداد (مسئول طرح)
دانش جابر (همکار طرح)
کریمی مشاور وحید (همکار طرح)
میره محمد (همکار طرح)
کمیلی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

منظر شهری را می توان از ابعاد عملکردی، هویتی و زیباشناسانه مورد بررسی قرار داد، ولی با توجه به محدودیت ها، این طرح تنها به بعد زیباشناسانه ابنیه بلند در منظر شهری می پردازد.
ابعاد زیباشناسانه منظر شهری می تواند در دو بعد کالبدی و ادراکی مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق ابعاد کالبدی بر اساس نظر کارشناسانه و ابعاد ذهنی بر اساس پرسشنامه هایی از ساکنین و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است
.
بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق سه عامل زیر به عنوان عوامل مهم و تاثیرگذار در زیباشناسی ابنیه بلند در منظر شهری شناخته شدند
:
1- موقعیت بصری بنای بلند (قرارگیری در محور دید شهروندان)
2- کیفیت ساخت

3- اشارات تاریخی، فرهنگی و معناییکلیدواژگان: ساختمان بلند، زیباشناسی کالبدی، زیباشناسی ذهنی، تهران (بلوار 24 متری سعادت آباد)

 
 
Title:

(Analysis of tall buildings effect on urban landscape (An aesthetic apporachAbstract:

This research is about tall buildings effect on urban landscape. Urbanlandscape can beconsidrsd in three aproach, functional, identity, and aesthetic. But in this research, because of limitations, it is considered only aesthetic approach.
Aesthetic approach can be considred in two dimantions, objective and subjective. 
Findings in this research show that three factors are important in tall buildings aesthetic inurban landscape:
1- Visual position
2- Construction quality
3- Historic, cultural and meaningful hintsKeyword(s): Tall building, objective aesthetic, subjective aesthetic, Tehran