برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه Nepeta Pogonosperma Jamzad & Assadi و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره گیاهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی، کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad & Assadi متعلق به خانواده نعناع (Labiatae)، یکی از گونه های پونه سای انحصاری ایران (در منطقه الموت) می باشد. ترکیباتی که از برخی گونه های پونه سا گزارش شده است، شامل فلاونوئیدها، ایریدوئیدها، فنل ها و دی ترپن ها می باشند. گیاهان این جنس معطر بوده و اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی، حشره کشی، ضدالتهابی، ضددردی و ضداضطرابی دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره متانولی گیاه N. pogonosperma در زمان گلدهی می باشد. ظرفیت آنتی اکسیدانی بوسیله روشهای روبش رادیکال های آزاد ABTS و DPPH و قدرت آنتی اکسیدانی- احیاء کنندگی فریک (FRAP) مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس به دو روش تقطیر با آب و استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE) بدست آمد و با کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی و اسانس گیاه نیز بر روی 3 باکتری گرم مثبت، 3 باکتری گرم منفی و 3 نوع قارچ مورد بررسی قرار گرفت. عصاره دارای محتوای تام فنلی بیشتری نسبت به محتوای تام فلاونوئیدی بود. عصاره متانولی اثر روبش رادیکال DPPH بالایی از خود نشان داد. 50 ترکیب که جمعا 95.95 درصد ترکیبات اسانس را شامل می شدند، شناسایی گردیدند. ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس گیاه شامل 1، 8- سینئول و -7aa, 7a, 4aaنپتا لاکتون بودند. بیشترین اثر مهارکنندگی اسانس گیاه مربوط به قارچ آسپرژیلوس نیجر بود. نتایج حاصله نشان می دهند که عصاره گیاه N. pogonosperma دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و می تواند به عنوان منبع بالقوه آنتی اکسیدان های طبیعی برای درمان برخی بیماری ها درنظر گرفته شود. جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی فعال گیاه و ارزیابی های بیولوژیک جامع تر تحقیقات بیشتری ضروری می باشد.کلیدواژگان: Nepeta pogonosperma، خانواده نعناع، ایران، اثرات آنتی اکسیدانی، اثرات ضدمیکروبی، ترکیبات شیمیایی اسانس

 
 
Title:

Chemical composition of the essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad & Assadi, and evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of the plant extractAbstract:

Nepeta pogonosperma Jamzad & Assadi (Labiatae) is one of the endemic Nepeta species in Iran (Alamut region). Flavonoids, iridoids, phenols and dierpenes have previously been reported in some Nepeta species. Genus of Nepeta have essential oil and antioxidant, antimicrobial, insecticidal, anti-inflammatory, antinociceptive and anxiolytic activities. The purpose of this study was to evaluate the antioxidant activities, phenol and flavonoid contents of methanol extract of N. pogonosperma in the flowering stage. The total antioxidant capacity was determined by the following methods: ABTS and DPPH free-radicals scavenging and ferric reducing/antioxidant power (FRAP). Essential oil was extracted by hydrodistillation and supercritical fluid extraction (SFE) and was analyzed by GC and GC/MS. Antimicrobial activities of the methanol extract and essential oil were also determined against three gram positive and three gram negative bacteria and three fungi. The extract possessed a higher concentration of total phenol than total flavonoid content. Methanol extract showed high DPPH scavenging activity. Fifty constituents were found representing 95.95% of the essential oil. The main constituents of the essential oil were 1, 8-cineole and 4aa, 7a, 7aa-nepetalactone. The highest antimicrobial activity of the essential oil was against Aspergillus niger. The present results demonstrate that N. pogonosperma extract exhibits antioxidant activity and may serve as potential source of natural antioxidants for treatment of some diseases. Further investigations are necessary for chemical characterization of the active compounds and more comprehensive biological assays.Keyword(s): Nepeta pogonosperma, Labiatae, Iran, Antioxidant activities, Antimicrobial activities, Essential oil composition