برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات عصاره میوه و برگ قره قاط (.Vaccinium arctostaphylos L) برسطح گلوکز خون و مقایسه آن باگلی بن کلامیددرموش صحرایی دیابتی شده با آلوکسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
کیان بخت سعید (مسئول طرح)
حاجی آقایی رضا (همکار طرح)
اجنی یوسف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: میوه و برگ قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) در طب سنتی ایران به عنوان داروی کاهنده گلوکوز خون برای درمان دیابت شیرین استفاده می شوند. آنتوسیانین ها، مواد موثره اصلی قره قاط هستند که از طریق مهار آلفا گلوکوزیداز در روده و حساس کردن بافت ها به انسولین، اثر کاهنده گلوکوز خون دارند.
هدف: بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه و برگ قره قاط بر سطوح خونی گلوکوز و هموگلوبین گلیکوزیله
(HbA1c) ناشتا در موش صحرایی دیابتی شده با آلوکسان.
مواد و روش ها: اثرات تجویز خوراکی روزانه عصاره میوه و برگ قره قاط (هر یک با دوزهای
250، 500 و (1000mg/kg برای مدت 2 ماه بر سطوح خونی گلوکوز و HbA1c ناشتا پس از تزریق صفاقی آلوکسان با دوز واحد 125mg/kg در موش صحرایی بررسی گردید.
نتایج: تزریق آلوکسان باعث افزایش معنی دار سطوح خونی گلوکوز و HbA1c ناشتا شد. تجویز خوراکی عصاره میوه و برگ قره قاط (هر یک با دوزهای 250، 500 و 1000mg/kg)، سطوح خونی گلوکوز و HbA1c ناشتا را در موش های صحرایی دیابتی در مقایسه با موش های صحرایی دیابتی کنترول، به طور معنی دار، کاهش داد (P<0.01).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که میوه و برگ قره قاط ممکن است در موش صحرایی دیابتی شده با آلوکسان، اثر کاهنده گلوکوز خون داشته باشند
.کلیدواژگان: قره قاط، دیابت شیرین، آلوکسان، موش صحرایی.

 
 
Title:

Study on Effects of Vaccinium arctostaphylos L. Fruit and Leaf Extracts on Blood Glucose Levels Compared with Glibenclamide in Alloxan-Diabetic RatsAbstract:

Background: Vaccinium arctostaphylos L. (Caucasian whortleberry) fruits and leaves are used as anti-hyperglycemic agents for treatment of diabetes mellitus in the traditional medicine of Iran. Anthocyanins are the main active constituents of whortleberry which have anti-hyperglycemic effect by inhibition of intestinal α-glucosidase and sensitizing tissues to insulin.
Objective: Study of the effects of whortleberry fruit and leaf hydroalcoholic extracts on the blood levels of fasting glucose and HbA1c (glycosylated hemoglobin) in alloxan-diabetic rats.
Materials and Methods: The effects of 2 months daily oral administration of whortleberry fruit and leaf extracts (each at the doses of 250, 500 and 1000 mg/kg) on the fasting blood glucose and HbA1c levels after single alloxan intraperitoneal injection at a dose of 125 mg/kg in rats were evaluated.
Results: Alloxan injection resulted in significant increase of fasting blood glucose and HbA1c levels. Oral administration of whortleberry fruit and leaf extracts (each at the doses of 250, 500 and 1000 mg/kg) significantly reduced the fasting blood glucose and HbA1c levels in the diabetic rats compared with the control diabetic rats (P<0.01).
Conclusion: The results suggest that whortleberry fruits and leaves may have anti-hyperglycemic effects in alloxan-induced diabetic rats.Keyword(s): Vaccinium arctostaphylos L., diabetes mellitus, alloxan, rat