برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز دوم طرح مطالعات سنگ شناسی توفهای نر شیری بخشی از البرز مرکزی و پتانسیل اقتصادی آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
وثوقی عابدینی منصور (مسئول طرح)
قربانی محمدرضا (همکار طرح)
واعظ بهنام (همکار طرح)
امامی هاشم (همکار طرح)
بهلولی بهمن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

منظور از این مطالعه، بررسی سنگ شناسی و تبدیل شدگی کانیهای موجود در سنگهای ولکائوکلاسنیک بخشی از سلسله جبال البرز مرکزی می باشد. بطور کلی سنگهای ولکائوکلاسنیک از ویژگیهای خاصی برخوردارند و می توانند موضوع مطالعات متنوعی باشند. منشا دو گانه تشکیل این سنگها از جمله این موضوعات جالب توجه است، بدین معنی که فرایندهای آتشفشانی و رسوبی، تواما در شکل گیری آنها سهیم هستند و سهم هر یک از آنها در طیف وسیعی تغییر می نماید. بهمین دلیل است که توصیف این سنگها در کتب سنگ شناسی آذرین و رسوبی، هر دو مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. معمولا ضخامت قابل توجهی از مواد ولکائوکلاسنیک در طی زمان کوتاه، در حوضه های وسیع رسوبی نه نشست می گردند و بنابراین شواهد قابل ملاحظه ای را برای یک دوره زمانی اندک در خود ثبت می نمایند. مساله بسیار مهم دیگر در ایندسته از سنگها، قابلیت تبدیل شدگی آنها است که در تابعیت از محیطی که در آن قرار می گیرند این پدیده می تواند بسیار متنوع باشد، شیشه آتشفشانی از متشکلین عمده و اصلی این سنگها است که بدلیل ناپایدار بودن به مواد متبلور دیگر تبدیل می شود بدین ترتیب مطالعه این تبدیل شدگیها از یک طرف کلید فهم فرایندهای موثر در محیط رسوب و تدفین آنها است و از طرف دیگر شاید گره گشای برخی کمبودها و ملزومات صنایع کشور در جهت رفع نیاز به مواد اولیه باشد، زیرا برخی موارد معدنی با ارزش از جمله بئنوئینها و زئولینها حاصل تبدیل شدگی این نوع سنگها هستند.
ب- روش کار
بدلیل شکل گیری این سنگهای ولکائوکلاسنیک در حوضه های رسوبی، سنگهای مذکور بخوبی دارای ویژگی لایه بندی سنگهای رسوبی هستند و اختصاصات آنها در لایه های مختلف، متفاوت است بمنظور بررسی اختصاصات دقیق این سنگها و تبدیل شدگی های آنها لازمست که از ضخیم ترین بخش سکانس موجود در منطقه نمونه برداری شده و مورد مطالعه قرار گیرند، بررسیهای پنروگرافی برای تعیین بافت و متشکلین اصلی و نسبت اجزا شیشه ای به متبلور انجام شده است و هر کجا لازم تشخیص داده شد و تبدیل شدگی و تجدید تبلور مشاهده گردید، نوع کانیهای حاصله از تبدیل شدگی نیز به توسط روشهای نفرق اشعه ایکس
(X.R.D)، تعیین شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):