برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی به منظور اندازه گیری سموم دفع آفات نباتی ارگانو کلره در آب شرب تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
یزدانفر نجمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

مصرف بی رویه سموم دفع آفت نباتی موجب شده است این سموم که روزی به عنوان منجی بشر در بهبود محصولات به کار می رفتند به عنوان تهدید جامعه بشری محسوب گردند. سموم ارگانوکلره از مهمترین سموم آلی بوده و دسته بزرگی از سموم دفع آفات نباتی را تشکیل می دهند. تلاش های فراگیر جهانی برای حفاظت از محیط زیست در برابر آلاینده های آلی پایدار (POPs) در سال 2001 میلادی با امضای کنوانسیون استکهلم توسط 126 کشور از جمله ایران جنبه رسمی و قانونی پیدا کرد. نیمی از 12 ترکیب موضوع این کنوانسیون را سموم دفع آفات نباتی ارگانوکلره تشکیل می دهند که عبارتند از: آلدرین، کلردان، د.د.ت، دی الدرین، اندرین و هپتاکلر. نظر به خواص تجمعی این دسته از سموم در بافت ها و مایعات بیولوژیکی حاوی چربی، بقایای بعضی از آنها را می توان بعد از سال ها ردیابی نمود. در این طرح آب شرب شهر تهران برای تعیین میزان این آلاینده ها مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. برای آنالیز آب شرب، نمونه گیری از 22 منطقه شهری تهران در سه مرحله انجام شد. به منظور آنالیز نمونه ها از روش استخراج مایع ـ مایع هموژن و کروماتوگرافی گازی با دتکتور ربایش الکترونی استفاده شد. سموم دسته BHCها، هپتاکلر و هپتا کلراپوکسید، آلدرین، کلردان، اندوسولفان و مشتقاتش، اندرین، دی الدرین،DDT و مشتقاتش و متوکسی کلر با حد تشخیص ng L-1 اندازه گیری و با مقادیر مجاز این سموم که توسط سازمان های بین المللی و ملی ذی ربط ارائه شده است مقایسه گردید. آفت کش اندرین آلدئید در یکی از مراحل نمونه برداری با مقدار 3.201mL-1 بیشترین مقدار و هپتاکلر به عنوان تنها سمی که در هیچ کدام از نمونه برداری ها دیده نشد مشخص گردید. میانگین مقادیر مشاهده شده نشان می دهد که میزان باقی مانده کلیه سموم مورد مطالعه کمتر از حد مجاز می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):