برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزش همگانی ناجاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت اجتماعی ناجا

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

اهداف طرح به این شرح است: 1. سنجش نیازهای آموزشی مردم از نظر محتوایی 2. تعیین بهترین ابزار و رسانه برای آموزش همگانی 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی از نظر مردم به تفکیک جنس، گروه های شغلی و سنی 4. تعیین بهترین زمان و مکان مناسب برای آموزش های همگانی از سوی مردم 5. برآورد میزان آموزش های مستقیم و غیرمستقیم مردمی از طریق ناجا 6. ارزیابی آموزش های همگانی داده شده به مردم در زمان گذشته. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد 15 سال به بالای پنج کلان شهر کشور بود که بدین ترتیب تعداد2860 پرسشنامه از شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز جمع آوری گردید. شیوه نمونه گیری به کار رفته نیز ترکیبی از نمونه گیری خوشه ای، سهمیه ای و تصادفی روشمند بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین گروه های سنی در ابعاد نیاز به آموزش در زمینه مواد مخدر، اخلاق و منکرات، راهنمایی و رانندگی، قاچاق کالا، نظام وظیفه، اسناد هویتی و شناسایی، فعالیت های اقتصادی، مراقبت از کودکان و سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی از نظر سرقت، جرائم پزشکی و مسائل خانوادگی تفاوت معنی داری بین گروه های مطالعه شده وجود نداشته است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گروه های شغلی در ابعاد نیاز به آموزش در مورد مواد مخدر، اخلاق و منکرات، سرقت، مقررات راهنمایی و رانندگی، جرائم پزشکی، قاچاق کالا، نظام وظیفه، اسناد هویتی و شناسایی، فعالیت های اقتصادی، مراقبت از کودکان و سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین طبقه اجتماعی و نیاز مردم به آموزش در زمینه، اخلاق و منکرات، سرقت، مقررات راهنمایی و رانندگی، قاچاق کالا، فعالیت های اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بین طبقه اجتماعی و نیاز به آموزش در زمینه مواد مخدر، نظام وظیفه، اسناد هویتی و شناسایی، مسائل خانوادگی و مراقبت از کودکان و سالمندان تفاوت معنی داری بین گروه های مطالعه شده وجود ندارد. در زمینه مکان آموزش به ترتیب بیشتر پاسخ گویان مساجد، مدارس، ادارات دولتی، دانشگاه ها و سازمان های غیردولتی را ترجیح می دهند. 78.1 در صد پاسخگویان نحوه دریافت آموزش های همگانی را غیرحضوری و 21.9 درصد حضوری اعلام کرده اند. از نظر زمان آموزش 44.8 درصد پاسخ گویان، آموزش در روزهای تعطیل و 55.2 درصد روزهای غیرتعطیل را پیشنهاد نموده اند و از نظر اوقات روزانه نیز به ترتیب 36.7 درصد شب، 19.7 درصد بعد از ظهر، 19 درصد عصر، 9.1 درصد قبل از ظهر، 8.9 درصد صبح و 6.5 درصد نیز ظهر را بهترین زمان برای آموزش عنوان کرده اند. از نظر اشکال ارائه آموزش نیز، پاسخ گویان چاپ بروشور، انتشار تراکت، پخش پوستر، توزیع برچسب و اشانتیون، توزیع کتابچه، مصاحبه مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی، برگزاری مسابقات، نصب پیام نما، اینترنت، نماهنگ، تیزر، آوانما، زیرنویس، فیلم داستانی، فیلم مستند، سریال، سینمایی، انیمیشن و برنامه های رادیویی را توصیه می نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):