برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ایجاد دانش فنی تولید پتایسم لائوراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: شرکت اسپک

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در جهت ایجاد دانش فنی این ماده سه مرحله فعالیت انجام گرفت:
الف ـ فاز مطالعاتی: با توجه به نوع ماده، اطلاعات کاملی از مشخصات، روش های تولید مواد مشابه و نحوه شناسایی و آنالیز این ماده جمع آوری گردید.
ب ـ فاز آزمایشگاهی: در این مرحله، با ترسیم روند اجرای آزمایشات، چندین مرحله تولید آزمایشگاهی این ماده انجام گرفت و مشخصات آن با نمونه خارجی این ماده مقایسه گردید. در نهایت محصول تولیدی با کیفیت مناسب به دست آمد.
ج ـ فاز bench وPilot : در آخرین مرحله، مقدار 60 kgاز این ماده و در فاز Bench تولید و پس از مصرف آن در واحد مربوط در پتروشیمی تبریز و تایید کیفیت نمونه، عملیات تولید نیمه صنعتی آن آغاز گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):