نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مشترک یابی و شناسایی خیرین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در شهر تبریزگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: کمیته امداد امام خمینی (ره)

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان آذربایجان شرقی گسترده ترین نهاد حمایتی کشور و از بزرگ ترین سازمان هایی است که در بخش احیاء سنت های الهی، جمع آوری کمک های مردمی و امدادرسانی به اقشار نیازمند مطرح است. از آنجا که طبق اساسنامه این نهاد، یکی از راه های تامین منابع مالی کمیته امداد خمینی (ره) موضوع مشارکت های مردمی در وجوه مختلف آن است، لذا شناخت کم و کیف این موضوع و ثبت و ضبط مشخصات مشترکان و خیران می تواند گامی بسیار اساسی و ضروری جهت توسعه فعالیت های کمیته امداد باشد. لذا با توجه به وضعیت و موقعیت خاص اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی و فعال بودن برخی از موسسات خیریه دیگر در سطح استان و تبریز، اهمیت شناسایی خیران و مشترک یابی امری کاملا ضروری است. هدف اصلی این طرح، شناسایی خیران کمیته امداد و مشترک یابی در شهر تبریز است. جامعه آماری این طرح کلیه مکان های قابل مراجعه اعم از کارگاه و خانوار و توام (کارگاه و خانوار) است که در سال 1385 در شهر تبریز ساکن بوده اند. با استفاده از پرسشنامه از قبل آماده شده و با استفاده از نقشه های به روزشده که مجری در زمان آغاز طرح مهیا کرده بود، تمام شماری در سطح شهر تبریز انجام شد. با توجه به اینکه شهر تبریز با حومه آن به چهار منطقه کمیته امدادی تقسیم شده، لذا نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان مشارکت خیران مربوط به صدقه، از منطقه یک و طرح اکرام، زکات، نذر و قربانی، فطریه و کفاره، جشن نیکوکاری و عاطفه ها از منطقه چهار و اطعام (افطاری) از منطقه دو است. بنابراین، نتیجه می گیریم که از از نظر میزان پرداختی خیران منطقه چهار بیشترین میزان مشارکت در این امور را نشان می دهند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):