برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی نحوه اجرای دوره های آموزشی ICDL دهیاران(در 30 استان کشور)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
محمدزاده شهلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

خروجی طرح: 

تهیه راهکارهای مناسب برای دوره های آموزشی ICDL برای کارفرما، یا به عبارت دیگر کارفرما بر اساس نتایج این طرح جهت گیری و نوع حمایت های خود را برای برگزاری دوره های آموزشی ICDL مشخص نمود. نتایج این طرح به صورت اختصاصی و بدون اجازه چاپ و یا حق بهره برداری برای سایر سازمان ها در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

سرمایه گذاری در امر آموزش و ارتقاء توانایی های نیروی انسانی همواره موجب توسعه کمی و کیفی هر سازمان و استفاده بهینه از فرصت ها و منابع می گردد.
سازمان شهرداری ها با درک مساله آموزش نیروی انسانی یکی از سازمان های تلاش گر در این باره است؛ چرا که نیروهای این سازمان به دلیل ارتباط تنگاتنگ با امور مختلف زندگی جامعه نقش بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی برعهده دارند. دست اندرکاران مدیریت روستایی در صورتی که دانش مرتبط با وظیفه خود را داشته باشند، قطعا در عرضه خدمات موفق تر خواهند بود. از این رو می توان از طریق آموزش های کوتاه مدت و ضمن خدمت، علاوه بر جبران کاستی های احتمالی، دانش شغلی آنان را نیز ارتقاء داد. در همین راستا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تقویت نیروی انسانی و برای خدمات بهتر جامعه روستایی کشور گام های موثری برداشته است که از آن جمله می توان به فراهم آوری امکان برگزاری دوره های ICDL در سطح کشور برای دهیاران اشاره نمود.
گزارش تهیه شده حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های اجرایی و تخصصی صورت گرفته در کل استان هایی است که دوره ICDL در آنها اجرا شده است. در ابتدای گزارش شرحی از کلیات و سپس روش کار آورده شده است و به دنبال آن اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه های تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):