برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سرواپیدمیولوژی HSV-2 در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های وابسته به سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و مقایسه آن با زنان زندانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: سلامت باروری

پژوهشگران: 
چمنی تبریز لیلی (همکار طرح)
اسدی سرور (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388 مرداد

کارفرما: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی (HSR)

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی فراوانی عفونت هرپس ژنیتال وریسک فاکتورهای آن در دو گروه زنان با رفتارهای پرخطر و کم خطر طراحی شد.
این طرح در سال 1387 به روش مقطعی بر روی 362 نفر از زنان کم خطر و 156 نفر زنان پرخطر انجام شد. نمونه گیری در درمانگاه های زنان سازمان تامین اجتماعی تهران، یکی از زندانی های تهران و خانه خورشید انجام شد. ابزار تحقیق نمونه خون و پرسشنامه بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ver:13 استفاده گردید.
فراوانی موارد مثبت تست IgG در گروه پرخطر (26.3%) به طور معناداری بیشتر از زنان عادی (2.5%) بود(P<0.001) . فراوانی موارد مثبت تست IgM در گروه پرخطر (3.8%) کمتر از زنان عادی (7.1%) بود که این تفاوت معنادار نبود. در موارد Borderline دو تست نیز تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. بین دو گروه از نظر سن، سن اولین تماس جنسی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه تماس جنسی oral یا anal، تجربه ازدواج بیش از یک بار، استفاده از کاندوم، مصرف سیگار و مواد اعتیادآور تفاوت معنادار آماری وجود داشت (P<0.01) اما ترشح و سابقه عفونت تفاوت معناداری را نشان نداد.
در مجموع می توان گفت که رفتارهای پرخطر شانس ابتلا به عفونت هرپس ژنیتال را افزایش می دهد و لازم است در زنان با رفتارهای پرخطر غربالگری از نظر این عفونت انجام شود و آموزش های لازم در زمینه رفتارهای حفاظتی مقاربتی ارائه گردد تا از گسترش این بیماری که بهبودی نداشته و همواره احتمال عود آن وجود دارد و با عوارض زیادی بالا همراه است پیشگیری به عمل آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):