برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آلودگی میکربی بستنی های تولید شده در واحدهای سنتی و صنعتی و مقایسه آن در دو فصل تابستان و زمستانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
مرتضوی سیدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت بهداشت، درمان

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی به کارفرما
مقاله پژوهشی با عنوان طرح تدوین و به کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مخلوط بستنی از اجزای متعددی تشکیل شده است و بیشتر باکتری های مضر و عامل فساد می توانند به راحتی در آن رشد نمایند. در این پژوهش، برای بررسی الگوی توزیع آلودگی در بستنی های عرضه شده در شهر مشهد، از چهار نوع بستنی صنعتی (لیوانی، حصیری، کیم و کیلویی) و چهار نوع بستنی سنتی (قیفی، میوه ای و کیلویی ساده) طی دو فصل تابستان و زمستان با روش تصادفی خوشه ای نمونه برداری شد. شمارش کلی، سرماگراها، انتروباکتریاسه، کپک و مخمر و نیز حضور یا عدم حضور اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت و سالمونلا تعیین گردید. نتایج نشان داد به استثناء آلودگی به اشریشیاکلی (اختلاف بی معنی)، در بقیه موارد آلودگی بستنی های سنتی بیشتر از بستنی های صنعتی بود. در تمامی موارد، آلودگی در فصل تابستان به طور معنی دار بیشتر از فصل زمستان بود. بستنی کیلویی ساده و کیلویی مغزدار (سنتی) بیشترین و بستنی های کیلویی (صنعتی) کمترین شمارش کلی، انتروباکتریاسه و سرماگراها را داشتند. بستنی های میوه ای بیشترین آلودگی را به کپک و مخمر داشتند. بستنی کیلویی مغزدار (سنتی) و کیلویی ساده (سنتی) به ترتیب بالاترین درصد آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت و اشریشیاکلی را داشتند. در مجموع 29.58 درصد نمونه های بستنی آزمایش شده در نقطه فروش دارای استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت بودند. در بین تمام نمونه های بستنی آزمایش شده در دو فصل تابستان و زمستان تنها یک مورد مثبت (بستنی میوه ای در فصل تابستان) از نظر سالمونلا وجود داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):