برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر دی استیل بر افزایش زمان ماندگاری خامه پاستوریزهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع غذایی

پژوهشگران: 
رضوی سیدمحمدعلی (مسئول طرح)
مرتضوی سیدعلی (همکار طرح)
بارویی جواد (همکار طرح)
یاورمنش مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

خامه یک امولسیون چربی در آب است که از فاز چربی پخش شده، فاز آبی مداوم (یکنواخت) و لایه بین سطحی جداکننده آنها تشکیل می شود Anderson) و همکاران، (1994.
در انگلستان خامه در HMSO)، (1983 1984، The Food Act و در Cream Regulation HMSO)، (1970 به عنوان آن بخش از شیرغنی در چربی توصیف می شود که به روش خامه گیری یا روشهای دیگر جدا می شود.
خامه پاستوریزه:
خامه ای است که در معرض فرآیند حرارتی قرار می گیرد تا پاستوریزه شود یا از شیر پاستوریزه تولید می شود.
خامه استریل:
خامه ای است که در معرض فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرد. این عمل در خود ظرف بسته بندی انجام می گیرد.
خامه UHT:
خامه ای است که به صورت یک جریان مداوم در معرض فرآیند حرارتی مناسب قرار می گیرد و به صورت اسپتیک بسته بندی می شود.
خامه فرآیند نشده:
خامه ای است که با حرارت یا هر روش مشابه دیگری که بر طبیعت یا کیفیت آن اثر بگذارد فرآیند نشده و یا از شیری که فرآیند حرارتی نشده به دست آمده است Davis) و Wilbey، (1990.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):