برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهداشت باروری در دوقلوهاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: سلامت باروری

پژوهشگران: 
جهانفر شایسته (همکار طرح)
صادقی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: دانشگاه پراک مالزی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

با توجه به نظریه منشاء جنینی، شرایطی چون وضعیت تغذیه می تواند در ایجاد و پیشرفت بیماری های مزمن در بزرگسالی موثر باشد. از آنجا که وزن کم در زمان تولد در عموم دوقلوها مشاهده می شود، بنابراین ارائه این نظریه که دوقلوها در آینده دچار مشکلات سلامت شوند، منطقی است. هدف این مطالعه ارزیابی این نظریه است که دوقلوهای با وزن کم در مقایسه با دوقلوهایی که دارای وزن طبیعی در زمان تولد هستند، دارای مسایل باروری و تن سنجی متفاوتی هستند و یا خیر.
در این مطالعه مورد ـ شاهدی، تاریخچه بارداری و وزن زمان تولد دوقلوها بررسی گردید. سپس نمونه ها به دو گروه با وزن کم زمان تولد (87 نفر) و وزن طبیعی زمان تولد (43 نفر) تقسیم شدند. تجزیه تحلیل آماری مقایسه ای و توصیفی با در نظر گرفتن P<0.05 به عنوان حد معنی دار صورت گرفت.
گروه با وزن طبیعی زمان تولد، در مقایسه با گروه دیگر بطور معنی دار وزن بزرگسالی بیشتری داشتند (به ترتیب 10.69±59.77، 7.64±52.78 و P=0.001). علایم پیش از قاعدگی بیشتری در گروه با وزن طبیعی در زمان تولد دیده شد (25% در مقابل 16.7P=0.03). سایر متغیرهای بهداشت باروری تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که مشکلات باروری در بین نوزادان دوقلوی با وزن کم، بیشتر نیست، لذا نظریه مرتبط با منشاء جنینی توسط نتایج این مطالعه به اثبات نرسید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):