برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سازمان تبلیغات اسلامی در نگاه مردمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پژوهش بر آن بود تا تصویری از سازمان تبلیغات اسلامی، جایگاه آن در جامعه، نوع نگرش نسبت به آن و ارزیابی عملکرد آن از منظر توده مردم عرضه کند. بدین منظور 1000 نفر از ساکنان مناطق22 گانه تهران به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه، آشنایی ، نگرش، ارزیابی و انتظاراتشان از سازمان بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی افراد با سازمان بسیار اندک است. از آنجایی که وجه غالب پاسخگویان از سازمان و واحدهای تابعه آن شناختی نداشتند، نتوانستند ارزیابی دقیقی از واحدهای سازمان داشته باشند. نگرش افراد به سازمان در حد متوسط است. همچنین بیشتر افراد انتظار داشتند که سازمان به جناح سیاسی خاصی وابسته نشود، در رسیدگی به امور مساجد از مردم نیز کمک بگیرد، در اجرای وظایفش از سلیقه های گوناگون استفاده کند، شیوه های تبلیغی خود را بهبود بخشد، به دیدگاه و نظرهای مردم در انجام وظایفش اهمیت دهد. موجبات افزایش آگاهی دینی مردم را فراهم آورد و در این زمینه اطلاع رسانی کند. حق آزادی دینی برای مردم قایل باشد، از افراط و تفریط در عرصه گسترش فرهنگ دینی پرهیز کند، از شعار و ظاهرسازی دوری جوید و بر گوهر و محتوای دین تاکید ورزد.
نتیجه اینکه میزان آشنایی افراد با سازمان بسیار اندک است. به دلیل عدم آشنایی کافی با سازمان، غالب پاسخگویان نتوانسته اند ارزیابی دقیقی از عملکرد واحدهای سازمان داشته باشند. نگرش افراد به سازمان نه کاملا مثبت و نه کاملا منفی است، بلکه در حد متوسط است. همچنین بیشتر افراد انتظار دارند که سازمان به جناح سیاسی خاصی وابسته نشود، در رسیدگی به امور مساجد از مردم نیز کمک بگیرد، شیوه های تبلیغی خود را بهبود بخشد، حق آزادی دینی برای مردم قایل باشد، از افراط و تفریط در عرصه گسترش فرهنگ دینی پرهیز کند و بر گوهر و محتوای دین تاکید ورزد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):