برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات خاک شناسی اجمالی حدود 167 هزار هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارونگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاکشناسی

پژوهشگران: 
طاهرزاده محمدرضا (همکار طرح)
رئوفی مهران (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

تهیه نقشه به همراه گزارش و ارسال آن به کارفرما جهت انجام امور آبیاری و زهکشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح انجام مطالعات خاک شناسی اجمالی دقیق حدود 167 هزار هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارون در خوزستان، به منظور انجام پروژه های آبیاری و زهکشی است. از این رو پس از تهیه عکس های هوایی مناطق مورد نظر، تفسیر آنها و بازدیدهای صحرایی، به مرزبندی اولیه خاک ها وحفر پروفیل خاک اقدام گردید. سپس با انجام آزمایش های EC و pH در صحرا و تایید مرزبندی های اولیه باندری های نهایی خاک ها تهیه شد و براساس آنها پروفیل های شاهد خاک ها مشخص و نمونه های خاک آنها به آزمایشگاه منتقل گردید که در آنجا پس از انجام مراحل خشک کردن خاک و تهیه عصاره اشباع آنالیز کامل روی نمونه ها صورت پذیرفت و در نهایت پس از بررسی نتایج آزمایش ها و با توجه به اطلاعات میدانی، خاک های منطقه بر اساس راهنمای Soil Taxonomy طبقه بندی گردید و در نهایت گزارش ها به همراه نقشه های طرح به سازمان آب و برق خوزستان تحویل داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):