برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل ارزیابی وضعیت فرهنگی کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
آزادارمکی تقی (همکار طرح)
وریج کاظمی عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پژوهش به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور و در ابعاد مختلف انجام شد. بررسی وضعیت سیاست گذاری فرهنگی، وضعیت اقتصاد فرهنگ، تعداد مراکز فرهنگی، وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی، تحلیل ثانویه داده های موج اول و دوم ارزش ها و نگرش های ایرانیان، فراتحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه فرهنگ و مصاحبه با نخبگان علمی و اجرایی؛ اهداف مورد مطالعه این تحقیق بود. با توجه به اهداف مذکور تلاش شده است تا با دیدگاهی سیستمی، تصویری از وضعیت فرهنگی کشور در چهار بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عرضه شود. همچنین وضعیت روابط ارگانیک این چهار بعد با یکدیگر در سطوح کلان جامعه نیز ارزیابی شد.
یافته های پژوهش حاضر در 9 مجلد تدوین شد. جلد اول شامل کلیات و دیدگاه نظری تحقیق است. در جلد دوم دو سطح سیاست و اقتصاد فرهنگی بررسی شده است. جلد سوم به ارزیابی وضعیت مراکز فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی پرداخته است. جلد چهارم تحلیل ثانویه پیمایش های موج اول و دوم ارشاد و فراتحلیل پژوهش های فرهنگی را در بر می گیرد. در مجلد پنجم تا هشتم دیدگاه های نخبگان علمی و اجرایی در زمینه های مختلف فرهنگی آمده است. جلد نهم نیز جمع بندی و نتیجه گیری یافته های پژوهش است. همچنین در مجلدی جداگانه GIS مراکز فرهنگی کشور ترسیم شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):