برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی و بازنگری روش موجود در طراحی مدل سیستمی نیازسنجی تحقیقات در شرکت منطقه ای برق فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
عباسی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت منطقه ای برق فارس

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

با توجه به لزوم انجام تحقیقات کاربردی و تحقیق در محصول در سازمان های اجرایی کشور مبتنی بر رویکرد سیستمی، این پروژه در شرکت برق منطقه ای فارس تعریف و اجرا شد. تحقیقات کاربردی معمولا به یک سمت خاص جهت داده می شوند یا اینکه کاربرد علمی معینی برای آن تعریف می نمایند. انتخاب صحیح، مناسب و بهینه موضوعات تحقیقاتی می تواند کمک شایانی درجهت افزایش اثربخش هزینه کرد منابع سازمان در بخش تحقیقات باشد. این نیازسنجی می بایست معطوف به مسائل و مشکلات سازمان بوده و در جهت حل آنها انجام پذیرد.
در این طرح، ابتدا وضع موجود نیازسنجی تحقیقات با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و بررسی مستندات موجود شناسایی و سپس وضع مطلوب با به کارگیری رویکرد سیستمی نسبت به کل سازمان ترسیم گردید. در طراحی وضع مطلوب ازمنابع 21 گانه تعریف نیازهای تحقیقاتی ازجمله: ‹‹بررسی برنامه استراتژیک شرکت››، ‹‹اخذ نظر کارشناسان و مدیران شرکت››، ‹‹بررسی کتب، نشریات، مقالات و سایت های تخصصی››، ‹‹اخذ نظر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت›› و ‹‹مطالعات الگوبرداری›› استفاده و نتیجه در قالب ‹‹دستورالعمل اجرایی نوین نحوه جمع آوری و تحلیل نیازهای تحقیقاتی›› طراحی شد. در مرحله بعد با توجه به محدودیت منابع مالی و زمانی، سازوکار اولویت بندی موضوعات تحقیقاتی با به کارگیری روش تصمیم گیری گروهی مبتنی بر TOPSIS در قالب ‹‹دستورالعمل اجرایی نوین نحوه اولویت بندی موضوعات تحقیقاتی›› تدوین و عرضه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):