برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سطح آگاهی مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک های مراقبت های پره ناتال شهر تهران از HIV و احتمال انتقال به جنین و روش های پیشگیری از آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: بیماری های عفونی، زنان و زایمان

پژوهشگران: 
چمنی تبریز لیلی (همکار طرح)
اسدی سرور (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: پژوهشگاه ابن سینا

خروجی طرح: 

ارائه 2 مقاله در اولین و دومین کنگره سراسری ایدز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی مادران باردار در زمینه HIV به منظور ارائه پیشنهادات لازم در جهت ارتقای این آگاهی و پیشگیری و کنترل انتقال مادری جنینی ایدز و افزایش سطح سلامت عمومی بود.
این مطالعه توصیفی تحلیلی، از تابستان تا پاییز سال 85 روی 1577 زن باردار 46-15 ساله تهرانی مراجعه کننده به 7 درمانگاه مامایی وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. این زنان رضایت خود را جهت شرکت در مطالعه ابراز نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، شغل و سطح تحصیلات، اطلاعات مربوط به آگاهی از روش های پیشگیری و انتقال بیماری و نگرش نسبت به انجام آزمایشHIV بود. پس از مصاحبه و توضیح اهداف مطالعه، ابتدا رضایت نامه کتبی توسط داوطلب تکمیل و سپس پرسشگری انجام شد. اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین گردید.
متوسط آگاهی کلی شرکت کنندگان از روش های پیشگیری و انتقال بیماری، 61.37±17.59 درصد بود. متوسط میزان آگاهی از روش های انتقال به تنهایی، 78.51±20.65درصد و از روش های پیشگیری، 38.45±21.77درصد بود. براساس آمار به دست آمده می توان گفت با وجودی که آگاهی افراد در زمینه روش های مختلف انتقال بیماری نسبتا بالاست، ولی در مورد امکان پیشگیری از بیماری بسیار ضعیف است و باید آموزش در مورد بیماری روی روش های پیشگیری متمرکز گردد. خصوصا اینکه مادران مورد مطالعه از امکان پیشگیری انتقال HIV از مادر به جنین توسط دارو در کشور بی اطلاع بودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):