برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین توزیع اندازه ذرات به وسیله روش های ته نشینی گرانشی مایع روش گرانشی پرتو X- بخش سومگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین توزیع اندازه ذرات پودری که در یک مایع پخش شده، با استفاده از ته نشینی گرانشی است. در این روش سنجش غلظت جامدات ته نشین شده در یک سوسپانسیون مایع با پایش جذب افزایشی سیگنال یک باریکه پرتوهای X انجام می شود.
این استاندارد برای پودرهایی که می توانند در مایعات پخش شوند یا پودرهایی که به صورت دوغاب درآمده باشند، کاربرد دارد. گستره متعارف اندازه ذره برای آنالیز، بین
0.5 mm تا حدود 100 mm است. این روش برای موادی که حاوی ذراتی با ترکیب شیمیایی یکسان می باشند و کدر بودن کافی دربرابر پرتو X را نیز ایجاد کنند، کاربرد دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):