برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توسعه مدل های مولکولی برای پیش بینی اثر ضد HIV مشتقاتHEPTگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان همدان 

گروه پژوهشی: بیوانفورماتیک

پژوهشگران: 
نجفی امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8267754-0811

نشانی سازمان مجری: همدان، بلوار آیت اله کاشانی، کوچه جهاددانشگاهی، پلاک50
 

چکیده:

ایدز در جهان در حال افزایش است و تخمین زده می شود در 20 سال آینده بیش از 70 میلیون نفر در جهان در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. نیاز بشری به کشف و تولید داروهای جدید برای کنترل و درمان ایپدمی ایدز و درمان این ویروس مفید خواهد بود. مجموعه ای از مشتقات پیریمیدنییک که دارای فعالیت ضد HIV می باشند مورد مطالعه قرار گرفته و مدلی متناسب جهت کمک به طراحی مجموعه ای جدید از مشتقات این ترکیبات و پیش بینی فعالیت ضد HIV آنها ارائه شود.
مجموعه ای شامل 80 ترکیب HEPT مورد مطالعه QSAR قرار گرفت. این ترکیبات نخستین بار توسط تاناکا و همکارانش سنتز شد و توسط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت بیولوژیکی برحسب لگاریتمی L/EC50 بیان شده است که معرف غلظت مولکولی مورد نیاز یک دارو برای دستیابی به 50% محافظت یاخته های MT-4 در مقابل اثر مخرب مولکولی HIV-1 است.
برای انتخاب شاخص های مهم تکنیک رگرسیون خطی چندگانه گام به گام مورد استفاده قرار گرفت آنالیز MIR با روش انتخاب گام به گام و خدمات متغیرها برای مدلسازی روابط ساختار فعالیت ترکیبات ضد HIV مورد مطالعه بکار گرفته شده برای اجتناب از همبستگی درونی بین شاخص های انتخاب شده آنالیز همبستگی بین 6 متغیر انتخاب شده انجام شدکه نتایج نشان می دهدکه همبستگی معنی داری بین شاخص های انتخاب شده وجود ندارد و شاخص ها مستقل هستند.
روش پیشنهادی به دلیل توانایی پیش بینی بالا، یک ابزار کمکی مفید برای آزمایشات پر هزینه و زمان برتعیین فعالیت ضد HIV است. مدل پیشنهادی می تواند برای غربال کردن پایگاه داده های موجود یا ترکیبات مجازی کتابخانه ای به منظور شناسایی ترکیبات جدید موثر مورد استفاده قرار گیرد. این شیوه می تواند به عنوان یک ابزار منطقی اکتشاف دارد در سنتز مولکولی پیشنهادی جدید و ارزیابی بیولوژی آنها مورد استفاده قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):