برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین برنامه پنج ساله عمران و نوسازی شهر مهریزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
منصوری سیدجواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شهرداری مهریز

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

برنامه ریزی راهبردی در شهرداری، جایگاه آن در کنار برنامه ریزی های شهری است. لازم به یادآوری است که برنامه ریزی راهبردی شیوه ای منظم افزون بر فرآیندهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده و جایگزین آن نیست. در واقع مجموعه ای از مفاهیم، روش های کاری و ابزار جهت مدیریت تغییرات را فراهم می سازد و با تخصیص منابع بر اساس اولویت های تعیین شده، اثربخشی را به حداکثر می رساند. در این پروژه بر مبنای »دستور العمل تهیه و تنظیم برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران شهر«تدوین شده، «معاونت برنامه ریزی و توسعه دفتر بودجه و طرح های اقتصادی سال 84 وزارت کشور» اقدام به تهیه برنامه میان مدت شهرداری شهر مهریز با نگرش راهبردی شده است. روش تحقیق و بررسی در این دستور العمل، «تحلیل راهبردی» است.
این پروژه در قالب چهار فصل عرضه شده است. در فصل اول به شناسایی وضع موجود و تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی شهرداری پرداخته شده است. هدف اصلی آن تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت و تهدید خارجی بوده است. منابع اطلاعاتی این فصل شامل طرح های هادی، مصاحبه ها، جمع آوری اطلاعات میدانی و سایر منابع آماری است. در فصل دوم به طور خاص به پیش بینی درآمدهای شهرداری پرداخته شده است. اساس آن طبق دستورالعمل مذکور بوده و با توجه به درآمدهای پنج سال گذشته، درآمدهای پنج سال آینده تخمین زده شده که البته سعی شده در این پیش بینی، به واقع گرایی نیز توجه شود و فقط مجموعه ای از اطلاعات عددی نباشد. فصل سوم که مهم ترین فاز این گزارش نیز هست، با اتکا به منابع اطلاعاتی گردآوری شده و با توجه به تحلیل W.B.S و ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش، رسالت سازمان، اهداف و استراتژی ها تعریف شده است. در فصل چهارم که فاز عملیاتی گزارش است بر اساس اهداف و راهبردها، درآمدهای پنج سال آینده به پروژه و طرح های عملیاتی تخصیص یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):