برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات خاک شناسی فازهای 2، 1 رفیوژ میانی بلوار چهار باندی مهرشهر کرجگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: خاکشناسی

پژوهشگران: 
نصرتی سیدضیا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: شهرداری ناحیه 4 کرج

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

پروفیل هایی در فازهای 2،1 رفیوژ میانی بلوار چهار باندی مهرشهر کرج حفر شد. نمونه های خاک تهیه شده از این پروفیل ها، در عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتر، در آزمایشگاه فیزیک و شیمی خاک بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این بررسی ها نشان داد که تمام خاک های آزمایش شده، فاقد شوری هستند. بیشتر نمونه ها دارای PH خنثی بودند. کلیه نمونه ها نسبتا آهکی بودند و درصد مواد آلی، ازت، فسفر و پتاسیم در بیشتر نمونه ها پایین تر از حد مورد نیاز بود. بنابراین، خاک مورد مطالعه دارای فقر مواد آلی، ازت، فسفر و پتاسیم است. تجزیه نمونه های خاکی نشان داد که یون سدیم در حدی نیست که محدودکننده باشد. از لحاظ بافت خاک، بعضی از نمونه ها دارای بافت نسبتا سنگین رسی بودند. یعنی درصد رس و سیلت آنها بالا بود. سایر نمونه ها دارای بافت متوسط لومی بودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):