برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آمایش استان هرمزگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
احسن کاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

طرح پایه آمایش استان هرمزگان سندی است که سازمان و ساختار فضای استان را در افق سال 1400 ترسیم می کند، بنابراین از نظر مفهومی و ادبیات برنامه ریزی طرح پایه آمایش استان هرمزگان نوعی برنامه ریزی فضایی است که کوشش دارد سازمان و ساختار فضای مطلوب و دلخواهی را در آینده ایجاد کند و بر این اساس طرح بر آن است تا تخصیص منابع بخشی در مکان ها و نواحی گوناگون استان به روشی انجام شود که اولا سرمایه گذاری های بخش بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند ثانیا فعالیت های تولیدی و امکانات خدماتی در دسترس همه کسانی که به این فعالیت ها نیاز دارند و باید از آن ها برخوردار شوند قرار گیرند ثالثا فرآیند توسعه ای موزون، متعادل و متناسب در همه نواحی استان هرمزگان برقرار شود و شکاف و توسعه در درون استان تعدیل شود.
نتیجه: یک ساختار فضای مناسب و متعادل در افق توسعه بلندمدت استان پدید آید.
مراحل اجرائی طرح: 1 شناخت و گردآوری و تهیه داده 2 تحلیل داده ها و یافته ها 3 طراحی و تدوین طرح پایهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):