برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل درونی و بیرونی بر پیدایش حاشیه نشینی و تبعات ناشی از آن به منظور الگوی مناسب سازی و شهرنشینیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
منزوی مهشید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: استانداری آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

طرح پژوهشی فوق برای تعیین دلایل موجه حاشیه نشینی در شهر بوکان و آثار و نتایج حاصل از آن صورت پذیرفته است.
در اجرای این طرح چهار منطقه حاشیه شهر بوکان که هر یک به دلایل مختلف ایجاد و توسعه یافته اند به عنوان نمونه بررسی شدند. جمعیت نمونه ها 400 خانوار بوده است که از طریق تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر ارزیابی گردید.
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این واقعیت بود که حاشیه نشینی در این شهر منطبق بر مهاجرت است. برخلاف دیدگاه های اولیه که بر نقش جنگ تحمیلی به عنوان عامل موثر بر مهاجرت به این شهر تاکید داشتند، دلایل اصلی مهاجرت به این شهر و حاشیه نشینی، فقر، محرومیت زندگی روستایی و دست یابی به اشتغال است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):